Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m.

BOUs betänkande 2004/05:BOU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen (BoU6)

Bestämmelsen i plan- och bygglagen om miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan ändras. Ändringarna behövs för att genomföra ett EU-direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). Det innebär att vissa bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas om detaljplanen innebär att planområdet får tas i anspråk för vissa verksamheter eller åtgärder och dessa kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det kan handla om industriändamål eller att bygga ett köpcentrum. De bestämmelser i miljöbalken som då ska tillämpas gäller bland annat krav dels på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla, dels på samråd med och information till andra länder som berörs. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-01
Justering: 2005-02-10
Betänkande publicerat: 2005-02-21
Trycklov: 2005-02-21
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:BOU6

Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen (BoU6)

Bestämmelsen i plan- och bygglagen om miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan ändras. Ändringarna behövs för att genomföra ett EU-direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). Det innebär att vissa bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas om detaljplanen innebär att planområdet får tas i anspråk för vissa verksamheter eller åtgärder och dessa kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det kan handla om industriändamål eller att bygga ett köpcentrum. De bestämmelser i miljöbalken som då ska tillämpas gäller bland annat krav dels på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla, dels på samråd med och information till andra länder som berörs. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2005. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-03
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) och
2. lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:59.

2. Miljökonsekvensbeskrivning i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo4.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c15025
fp40008
kd28005
v24005
mp01304
-1000
Totalt27813256

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag