Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Regeringen bör fortsätta jobba för romsk inkludering och mot antiziganism (KU16)

Riksdagen uppmanade regeringen att fortsätta arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering. Regeringen bör prioritera följande områden:

 • Satsningar för att bekämpa antiziganism och diskriminering, bland annat i form av ett kraftigt agerande mot hatbrott.
 • Vitboken om övergreppen mot romerna bör spridas även i fortsättningen.
 • De metoder som fem pilotkommuner utvecklat i sitt arbete med romsk inkludering bör spridas mer.
 • Verksamheten med så kallade brobyggare, alltså personer som har romsk språk- och kulturkompetens, bör utvecklas och spridas till fler kommuner och myndigheter.
 • Fortsatta åtgärder behövs för att öka jämställdheten mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar.
 • Utveckling och produktion av lärverktyg på samtliga språkliga variationer av romani chib bör främjas.
 • De åtgärder som vidtagits inom ramen för strategin för romsk inkludering bör utvärderas under 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion med tillkännagivande till regeringen om fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-27
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:KU16

Alla beredningar i utskottet

2015-03-24, 2015-03-19, 2015-03-12

Regeringen bör fortsätta jobba för romsk inkludering och mot antiziganism (KU16)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att fortsätta arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering. Regeringen bör prioritera följande områden:

 • Satsningar för att bekämpa antiziganism och diskriminering, bland annat i form av ett kraftigt agerande mot hatbrott.
 • Vitboken om övergreppen mot romerna bör spridas även i fortsättningen.
 • De metoder som fem pilotkommuner utvecklat i sitt arbete med romsk inkludering bör spridas mer.
 • Verksamheten med så kallade brobyggare, alltså personer som har romsk språk- och kulturkompetens, bör utvecklas och spridas till fler kommuner och myndigheter.
 • Fortsatta åtgärder behövs för att öka jämställdheten mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar.
 • Utveckling och produktion av lärverktyg på samtliga språkliga variationer av romani chib bör främjas.
 • De åtgärder som vidtagits inom ramen för strategin för romsk inkludering bör utvärderas under 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 8 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antiziganism, romsk inkludering och inrättande av ett romskt förvaltningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) yrkandena 1-4, 6, 7 och 9 samt

avslår motion

2014/15:2055 av Teresa Carvalho (S).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 41 0 37


2. Samers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:849 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1-4.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 41 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 292 20 0 37


3. Efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Förvaltningsområdenas utbredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Finlandssvenskarnas ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Det finska minoritetsspråkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Riksdagens information om de nationella minoriteterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument