Moderna transporter

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Medborgar- och kundperspektivet ska prägla transportpolitiken (TU5)

Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Riksdagen godkände inriktningen på transportpolitiken och sade ja till regeringens förslag på åtgärder. Det innebär bland annat följande: Trafikhuvudmännen får på försök ta ansvar för interregional järnvägstrafik i del av Norrland. Charter- och nattågstrafik öppnas för konkurrens. Ett utvecklingsprogram för kollektivtrafik med fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, stationsfrågor och samordning av information tas fram. Resenärernas rättigheter stärks med en ny lag och förändringar i lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Det ska ställas krav på förarbevis och registreringsplikt för vissa fritidsbåtar. Utformningen av förarbeviset ska först utredas. Driftbidragen till icke-statliga flygplatser ska endast ges när goda kollektiva transportalternativ saknas. En nationell flygplatsöversyn ska göras. En effektiv samverkan mellan transportslag ska främjas genom att ett strategiskt nät av godsterminaler och hamnar pekas ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-04-04, 2006-04-20, 2006-05-02, 2006-05-04

Medborgar- och kundperspektivet ska prägla transportpolitiken (TU5)

Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner inriktningen på transportpolitiken och säger ja till regeringens förslag på åtgärder. Det innebär bland annat följande:

  • Trafikhuvudmännen får på försök ta ansvar för interregional järnvägstrafik i del av Norrland.
  • Charter- och nattågstrafik öppnas för konkurrens.
  • Ett utvecklingsprogram för kollektivtrafik med fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, stationsfrågor och samordning av information tas fram.
  • Resenärernas rättigheter stärks med en ny lag och förändringar i lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Det ska ställas krav på förarbevis och registreringsplikt för vissa fritidsbåtar. Utformningen av förarbeviset ska först utredas.
  • Driftbidragen till icke-statliga flygplatser ska endast ges när goda kollektiva transportalternativ saknas.
  • En nationell flygplatsöversyn ska göras.
  • En effektiv samverkan mellan transportslag ska främjas genom att ett strategiskt nät av godsterminaler och hamnar pekas ut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.