Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Näringsutskottets bet 2018/19:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2018

Beslut

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU5)

Lagstiftningen om varumärken ska moderniseras och förenklas. Lagändringarna innebär bland annat att den svenska varumärkeslagstiftningen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder. Den nya lagstiftningen blir också mer teknikneutral när det gäller varumärken. Det ska inte längre krävas att ett tecken kan återges grafiskt för att kunna utgöra ett varumärke. Det gör det lättare att registrera till exempel ljudvarumärken eller varumärken som rör sig. En ny och mer överskådlig lag om företagsnamn ska även ersätta den nuvarande firmalagen.

Riksdagen ser positivt på att reglerna för varumärkesskydd anpassas till den tekniska utvecklingen och blir mer lika i EU:s medlemsstater och säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-04
Justering: 2018-10-25
Trycklov: 2018-10-26
bet 2018/19:NU5

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU5)

Regeringen föreslår att lagstiftningen om varumärken ska moderniseras och förenklas. Regeringen konstaterar att varumärken har fått en allt viktigare roll för företagens utveckling, både i Sverige och globalt. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt behöver reglerna vara enkla, förutsebara och neutrala.

De lagändringar som regeringen föreslår innebär bland annat att den svenska varumärkeslagstiftningen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder. Den nya lagstiftningen blir också mer teknikneutral när det gäller varumärken. Det ska inte längre krävas att ett tecken kan återges grafiskt för att kunna utgöra ett varumärke. Det gör det lättare att registrera till exempel ljudvarumärken eller varumärken som rör sig. Regeringen föreslår även att en ny, mer överskådlig, lag om företagsnamn ska ersätta den nuvarande firmalagen.

Näringsutskottet ser positivt på att reglerna för varumärkesskydd anpassas till den tekniska utvecklingen och blir mer lika i EU:s medlemsstater. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-06
Debatt i kammaren: 2018-11-07
4

Beslut

Beslut: 2018-11-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),
2. lag om företagsnamn,
3. lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
4. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,
5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
6. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
7. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
8. lag om ändring i prokuralagen (1974:158),
9. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
10. lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund,
11. lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag,
12. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
13. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion,
14. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
15. lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa
bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,
16. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
17. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
18. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,
19. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
20. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
21. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
22. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
23. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument,
24. lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund,
25. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
26. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
27. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet,
28. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
29. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
30. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,
31. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
32. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
33. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
34. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,
35. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar
från den offentliga förvaltningen,
36. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
37. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
38. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
39. lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring,
40. lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,
41. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:267 punkterna 1-41.