Möjligheter till fjärrundervisning

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2015

Beslut

Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)

Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen. Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet. Regeringen får fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får användas och en försöksverksamhet ska ske i andra ämnen. Skolhuvudmännen får rätt att sluta avtal med staten om fjärrundervisning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen uppmanade regeringen att särskilt granska hur de ändrade reglerna påverkar skolhuvudmännens vilja att anställa behöriga lärare, i den utvärdering av fjärrundervisning som ska göras. Regeringen bör också följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en rapport senast 2017. Riksdagen uppmanade också regeringen att tillsätta två utredningar om ökade möjligheter till undervisning och handledning på modersmålet samt fjärrundervisning på entreprenad.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-13
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:UbU3

Alla beredningar i utskottet

2015-03-05, 2015-03-03, 2015-02-12, 2015-02-05

Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)

Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen. Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet. Regeringen får fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får användas och en försöksverksamhet ska ske i andra ämnen. Skolhuvudmännen får rätt att sluta avtal med staten om fjärrundervisning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utbildningsutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att särskilt granska hur de ändrade reglerna påverkar skolhuvudmännens vilja att anställa behöriga lärare, i den utvärdering av fjärrundervisning som ska göras. Regeringen bör också följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en rapport senast 2017. Vidare vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta två utredningar om ökade möjligheter till undervisning och handledning på modersmålet samt fjärrundervisning på entreprenad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjligheter till fjärrundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:44 och avslår motionerna

2014/15:3032 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 2 och

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 2.

2. Ämnen för fjärrundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3032 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 2 och

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 98 0 0 15
M 0 71 0 13
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
KD 0 15 0 1
Totalt 182 120 0 47


3. Utvärdering av fjärrundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen i sin utvärdering av fjärrundervisning dels särskilt bör granska hur lagändringen påverkar huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare, dels särskilt bör följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en delrapport senast 2017.


4. Utökade möjligheter till undervisning och fjärrundervisning på entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta två utredningar om utökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet och fjärrundervisning på entreprenad samt generellt se över entreprenadbestämmelserna i 23 kap. skollagen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:3032 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 98 0 0 15
M 71 0 0 13
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
KD 15 0 0 1
Totalt 284 18 0 47