Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2008

Beslut

Ändringar i kriminalvårdslagen om intagnas rätt att inneha tidningar (JuU6)

Lagstiftningen om kriminalvården ändras när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. Intagna ska få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar. Men det ska inte gälla sådana böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. Brev till eller från en intagen ska få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten. Det ska också bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-27
Justering: 2007-12-18
Betänkande publicerat: 2007-12-19
Trycklov: 2007-12-18
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:JuU6

Ändringar i kriminalvårdslagen om intagnas rätt att inneha tidningar (JuU6)

Lagstiftningen om kriminalvården ändras när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. Intagna ska få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar. Men det ska inte gälla sådana böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår. Brev till eller från en intagen ska få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten. Det ska också bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-01-23
4

Beslut

Beslut: 2008-01-23
3 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 januari 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Innehav av egendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 24 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:127 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Ju4 yrkande 1 och 2007/08:Ju5.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp01702
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Brevgranskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 25 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:127 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju4 yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1081021
m840013
c22007
fp24004
kd21003
v01903
mp01702
Totalt25937053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
c) lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
d) lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:127 i denna del.