Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Lättare väcka åtal för förtal (KU17)

Privatpersoner ska få en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning. Kravet på att det måste finnas särskilda skäl för att väcka åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad ska kunna hjälpa personer som till exempel har utsatts för förtal på internet. En person som har förlorat ett tryck- eller yttrandefrihetsmål ska kunna slippa att betala motpartens rättegångskostnader när det finns särskilda skäl för att få sin sak prövad i domstol.

Sverige har i dag svårt att delta i internationellt rättssamarbete kring ärenden som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Men den möjligheten förbättras nu. Bland annat ska skrifter och tekniska upptagningar inte anses vara utgivna i Sverige, och därmed omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, bara för att de har skickats härifrån till utlandet.

Ändringarna i grundlagarna börjar gälla den 1 januari 2015. De andra lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen antog förslagen till ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som vilande. Riksdagen sa ja till regeringens andra förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till grundlagsförslagen i propositionen. Bifall till propositionen i övrigt. Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-18
Justering: 2014-04-01
Betänkande publicerat: 2014-04-02
Trycklov: 2014-04-02
bet 2013/14:KU17

Alla beredningar i utskottet

2014-03-18, 2014-03-06

Lättare väcka åtal för förtal (KU17)

Privatpersoner ska få en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning. Kravet på att det måste finnas särskilda skäl för att väcka åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad ska kunna hjälpa personer som till exempel har utsatts för förtal på internet. En person som har förlorat ett tryck- eller yttrandefrihetsmål ska kunna slippa att betala motpartens rättegångskostnader när det finns särskilda skäl för att få sin sak prövad i domstol.

Sverige har i dag svårt att delta i internationellt rättssamarbete kring ärenden som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Men den möjligheten förbättras nu. Bland annat ska skrifter och tekniska upptagningar inte anses vara utgivna i Sverige, och därmed omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, bara för att de har skickats härifrån till utlandet.

Ändringarna i grundlagarna börjar gälla den 1 januari 2015. De andra lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2014. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen antar förslagen till ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som vilande. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens andra förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-09
Debatt i kammaren: 2014-04-10
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundlagsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till
a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, och
b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:47 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2013/14:K5.

2. Lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken, och
b) lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:47 punkterna 3 och 4.