Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (CU19)

Regeringen föreslår flera ändringar i lagar inom områdena för fastighetsrätt, transporträtt, immaterialrätt (alltså regler kring exempelvis upphovsrätt och patenträtt), och associationsrätt (alltså regler kring exempelvis aktiebolag och föreningar).

Ändringarna syftar till att anpassa reglerna till EU:s dataskyddsförordning som börjar tillämpas i Sverige i maj 2018. Förslagen innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen. Förslagen innebär även att vissa undantag ska göras från förordningen för att säkerställa att viktiga register fyller sin avsedda funktion.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-13
Betänkande 2017/18:CU19

Alla beredningar i utskottet

2018-03-20

Civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (CU19)

Regeringen föreslår flera ändringar i lagar inom områdena för fastighetsrätt, transporträtt, immaterialrätt (alltså regler kring exempelvis upphovsrätt och patenträtt), och associationsrätt (alltså regler kring exempelvis aktiebolag och föreningar).

Ändringarna syftar till att anpassa reglerna till EU:s dataskyddsförordning som börjar tillämpas i Sverige i maj 2018. Förslagen innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen. Förslagen innebär även att vissa undantag ska göras från förordningen för att säkerställa att viktiga register fyller sin avsedda funktion.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
3. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
4. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
6. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
7. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
8. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
9. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
10. lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,
11. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
12. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
13. lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,
14. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
15. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
16. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,
17. lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,
18. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:111 punkterna 1-18.