Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Resultatet från de nationella proven får en starkare ställning (UbU5)

Resultaten från de nationella proven ska ha en särskild betydelse i betygssättningen. Ett syfte med ändringen är att bedömningen av resultaten och betygssättningen ska bli mer likvärdig för alla elever.

I dag finns det skillnader i hur lärare bedömer proven och hur stor vikt resultaten ges när de sätter betyg. Det kan ge skillnader i betygen för elever på olika skolor.

Riksdagen har inget att invända och sa ja till regeringens förslag. Ändringen börjar gälla den 29 juni 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-17
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer 12
bet 2017/18:UbU5

Resultatet från de nationella proven får en starkare ställning (UbU5)

Resultaten från de nationella proven ska ha en särskild betydelse i betygssättningen. Ett syfte med ändringen är att bedömningen av resultaten och betygssättningen ska bli mer likvärdig för alla elever.

I dag finns det skillnader i hur lärare bedömer proven och hur stor vikt resultaten ges när de sätter betyg. Det kan ge skillnader i betygen för elever på olika skolor.

Utbildningsutskottet har inget att invända mot regeringens förslag och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringen föreslås börja gälla den 29 juni 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skollagen i fråga om provresultat och betygssättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser
-
 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §, 13 kap. 21 a §, 15 kap. 25 a § och 20 kap. 37 a §, 


-
 första dels-satsen i ingressen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:14 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 2 0 1 1
Totalt 283 19 1 46


2. Skollagen i fråga om användning av nationella bedömningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 3 kap. 5 a och 8 §§ och 29 kap. 28 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:14 punkt 1 i denna del.

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800) i den mån lagförslagen inte omfattas av det som  utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:14 punkterna 1 i denna del och 2.

4. Digitalisering och rättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1,

2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:2433 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 37.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 73 10
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 4
C 0 0 17 5
V 0 0 19 2
L 15 0 0 4
KD 15 0 1 0
- 1 2 0 1
Totalt 152 41 110 46


5. Prövoverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 73 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 16 0 0
- 2 0 1 1
Totalt 181 121 1 46


6. Utveckling av nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 3,

2017/18:526 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall (båda M) och

2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 7 (M, C, L, KD)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 72 0 11
SD 0 0 39 7
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 16 0 0
- 0 0 3 1
Totalt 140 120 42 47


7. Tidpunkt och antal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:477 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2,

2017/18:553 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

8. Skolverkets arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 2, 3, 5 och 6.

Reservation 12 (M, C, L, KD)