Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2015

Beslut

Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen gav fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen uppmanar regeringen att

  • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
  • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
  • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
  • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen
  • stärka arbetet med biologisk mångfald.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:2974 yrkande 17 och 18, 2014/15:2543 yrkande 3, 2014/15:2977 yrkande 4, 2014/15:2460 yrkande 8 och 2014/15:2953 yrkande 15 föreslår utskottet fem tillkännagivanden. Regeringen uppmanas att inom EU verka för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige. Vidare uppmanas regeringen dels att säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg, dels att förstärka viltförvaltningsdelegationerna. Regeringen uppmanas även att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Slutligen uppmanar utskottet regeringen att stärka arbetet för biologisk mångfald. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-17
Justering: 2015-04-21
Trycklov: 2015-04-21
Reservationer 25
bet 2014/15:MJU12

Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen ska ge fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att

  • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
  • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
  • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
  • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

Ett enigt utskott föreslår dessutom att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att stärka arbetet med biologisk mångfald.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29
4

Beslut

Beslut: 2015-04-29
27 förslagspunkter, 21 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 14,

2014/15:2527 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) och

2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

2. Miljöskadliga subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 3 (V)

3. Stoppregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 9
MP 22 1 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 280 21 0 48


4. Naturvårdsdirektiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU bör verka för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:75 av Magnus Persson (SD) delyrkande 1,

2014/15:1246 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) yrkande 5,

2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 5 och

2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1 och

bifaller motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 17.

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Selektiv jakt på varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att fortsätta med riktad selektiv jakt på varg.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 2 och

bifaller motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 18.

Reservation 6 (S, MP, V)

6. Den nya rovdjurspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 2,

2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) yrkande 6,

2014/15:1276 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C) yrkande 1,

2014/15:2024 av Christian Holm (M) och

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)

7. Skyddsjakt efter rovdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Århuskonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, SD)

9. Regional rovdjursförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 4,

2014/15:1516 av Runar Filper (SD) och

2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 242 40 19 48


10. Viltförvaltningsdelegationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att förstärka viltförvaltningsdelegationerna.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:551 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (C),

2014/15:1336 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (M) och

2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 2 och

bifaller motionerna

2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 3 och

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 12 (S, MP, V)

11. Ersättning vid skyddsjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 3,

2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 4,

2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 1 och

2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C).

Reservation 13 (M, SD)

12. Ersättning för rovdjursskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Säl och skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Arbete för biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att stärka arbetet för biologisk mångfald.


15. Artskyddsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2014/15:1743 av Elin Lundgren (S) och

2014/15:2455 av Johan Hedin (C) yrkandena 3, 4 och 8.

Reservation 14 (M, C, V, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, V, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 39 0 0 10
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 0 20 0 1
KD 0 13 0 3
Totalt 159 142 0 48


16. Lantraser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) och

2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek (C).

Reservation 15 (SD)

17. Allemansrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:1083 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:1219 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M),

2014/15:1345 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström (C),

2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) yrkande 4,

2014/15:2383 av Saila Quicklund (M) och

2014/15:2622 av Lotta Olsson (M).

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 72 1 0 11
SD 0 40 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 261 41 0 47


18. Skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Skötseln av naturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:1404 av Maria Plass (M),

2014/15:1405 av Maria Plass (M) och

2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 2.

Reservation 17 (M, SD, C)

20. Ersättning till markägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 18 (M)

21. Vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2541 av Lena Ek (C) yrkande 5.

Reservation 19 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 96 0 0 17
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 12 0 4
Totalt 178 121 0 50


22. Marina skyddade områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 24 och 26 samt

2014/15:1226 av Sten Bergheden (M).

Reservation 20 (V)

23. Översyn av strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att strandskyddet görs mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:17 av Nina Lundström (FP) yrkandena 1-4,

2014/15:238 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (M) och

2014/15:641 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M) yrkande 2 och

bifaller motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 15.

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 1 96 0 16
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 9
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 163 139 0 47


24. Reform av strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2,

2014/15:370 av Lotta Finstorp (M),

2014/15:641 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M) yrkande 1,

2014/15:1205 av Sofia Damm (KD),

2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C),

2014/15:2414 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 4 och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 22 (C)
Reservation 23 (KD)

25. Begränsa utvidgningen av strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) och

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 4.

Reservation 24 (SD)

26. Regionaliseringen av strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

27. Terrängkörning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1549 av Josef Fransson (SD),

2014/15:793 av Barbro Westerholm (FP) yrkandena 2 och 3,

2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) yrkande 2 och

2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. (S).

Reservation 25 (SD)