Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2008

Beslut

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen (SkU27)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Riksdagen ställer sig också bakom vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattning mer lättillgängliga och överskådliga. Detta är första steget i de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-04
Trycklov: 2008-06-04
Reservationer 1
bet 2007/08:SkU27

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Utskottet ställer sig också bakom vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattning mer lättillgängliga och överskådliga.

Förslaget om nedsatt koldioxidskatt är första steget i de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-11
4

Beslut

Beslut: 2008-06-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med de ändringarna
a) att förslaget till ändring i 6 a kap. 1 § utgår,
b) att 11 kap. 10 § ska ha den lydelse som framgår av utskottets lagförslag i bilaga 3,
dels antar utskottets i bilaga 3 återgivna förslag till lag om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:121 och avslår motion 2007/08:Sk30.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v19003
mp01504
Totalt27015064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag