Nedsättning av egenavgifter

Socialförsäkringsutskottets bet 2009/10:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2010

Beslut

Sänkta egenavgifter för företagare (SfU16)

Egenavgifterna ska sänkas med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Syftet är att göra det mer attraktivt att starta eget. Egenavgifter är de sociala avgifter egenföretagare betalar för att bland annat finansiera socialförsäkringssystemet. För att företagaren ska få lägre egenavgift måste beräkningsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Han eller hon måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Särskilda bestämmelser ska bland annat gälla för egenföretagare som har flera verksamhetsområden och för handelsbolag. De nya reglerna börjar att gälla den 1 juli 2010. De ska tillämpas på inkomster som företagaren fått efter den 31 december 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-27
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-07
Trycklov: 2010-05-07
Reservationer 3
bet 2009/10:SfU16

Alla beredningar i utskottet

2010-04-27

Sänkta egenavgifter för företagare (SfU16)

Regeringen har föreslagit att egenavgifterna ska sänkas med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Syftet är att göra det mer attraktivt att starta eget.

Egenavgifter är de sociala avgifter egenföretagare betalar för att bland annat finansiera socialförsäkringssystemet.

För att företagaren ska få lägre egenavgift måste beräkningsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Han eller hon måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång.

Särskilda bestämmelser ska bland annat gälla för egenföretagare som har flera verksamhetsområden och för handelsbolag.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2010. De ska tillämpas på inkomster som företagaren fått efter den 31 december 2009. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-20
4

Beslut

Beslut: 2010-05-20
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsättning av egenavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
2. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
3. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:178.

2. Avgiftsskyldighet för idrottsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr267 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 1 (mp)

3. Lägre avgift i vissa branscher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:MJ479 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 9.

Reservation 2 (mp)

4. Högre avgift vid visstidsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 3 (v)

5. Lägre avgift i mindre företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf250 av Eva Bengtson Skogsberg och Maria Plass (båda m) och
2009/10:Sf352 av Bertil Kjellberg (m).

6. Ekonomiska frizoner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf220 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (båda c) och
2009/10:Sf389 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered (båda m).

7. Socialavgifter i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf221 av Anne-Marie Pålsson och Bertil Kjellberg (båda m),
2009/10:Sf269 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) och
2009/10:Sf333 av Anna Lilliehöök (m).