Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2018

Beslut

Underhållsstödet höjs och delas in i tre åldersgrupper (SfU29)

Riksdagen sa ja till att reglerna för underhållsstöd ändras. Det innebär att underhållsstödet höjs och att det införs en ny åldersindelning.

Underhållsstöd ska lämnas med 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år, med 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den månad då barnet har fyllt 11 år och med 2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

I dag tar Försäkringskassan självmant upp frågan om högre underhållsstöd när ett barn som har rätt till underhållsstöd har fyllt 15 år. Detsamma ska nu gälla när ett barn har fyllt 11 år.

Höjningen av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre börjar gälla den 1 augusti 2018 och används första gången för underhållsstöd som gäller september 2018. Höjningen av underhållsstödet för barn som är 11-14 år börjar gälla den 1 januari 2019 och används första gången för underhållsstöd och betalningsskyldighet som gäller februari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-28
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SfU29

Alla beredningar i utskottet

2018-04-24

Underhållsstödet ska höjas och delas in i tre åldersgrupper (SfU29)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att reglerna för underhållsstöd ändras. Förslaget innebär att underhållsstödet ska höjas och att det införs en ny åldersindelning.

Underhållsstöd ska lämnas med 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år, med 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den månad då barnet har fyllt 11 år och med 2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

I dag tar Försäkringskassan självmant upp frågan om högre underhållsstöd när ett barn som har rätt till underhållsstöd har fyllt 15 år. Detsamma ska nu gälla när ett barn har fyllt 11 år.

Höjningen av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre föreslås börja gälla den 1 augusti 2018 och användas första gången för underhållsstöd som gäller september 2018. Höjningen av underhållsstödet för barn som är 11-14 år föreslås börja gälla den 1 januari 2019 och användas första gången för underhållsstöd och betalningsskyldighet som gäller februari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-30
Debatt i kammaren: 2018-05-31
4

Beslut

Beslut: 2018-05-31
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:173 punkterna 1 och 2.

2. Reformering av systemet för underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4033 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 0 0 12
SD 0 30 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 252 35 0 62