Ny delgivningslag

Justitieutskottets bet 2010/11:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2010

Beslut

Delgivningen av myndigheters handlingar ska bli mer effektiv (JuU2)

Delgivningslagen ersätts med en ny, mer lättillgänglig lag. Det blir också möjligt för privata företag att utföra delgivningsuppdrag. Delgivning är ett samlingsnamn för de olika metoder som myndigheter kan använda för att skicka eller lämna handlingar till parter och andra personer som berörs av ett ärende. Den nya lagen innehåller bland annat följande ändringar: Privata delgivningsföretag kan få samma befogenheter som den offentliga delgivningsverksamheten har idag. Företagen ansöker om auktorisering hos vissa länsstyrelser. Det blir lättare att delge beslut genom elektronisk kommunikation. De parter som är berörda av ett pågående mål eller ärende får själva större ansvar för att bevaka handlingar som domstolar och andra myndigheter skickar ut. Anställda vid bland annat polisen, åklagarmyndigheten, domstolar, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket får rätt att utföra stämningsmannadelgivning. En stämningsman är en person som kontaktar dem som berörs av ett ärende och överlämnar handlingarna till dem. Den nya lagen gäller från den 1 april 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i behandlad del.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-09
Justering: 2010-11-16
Betänkande publicerat: 2010-11-16
Trycklov: 2010-11-16
bet 2010/11:JuU2

Delgivningen av myndigheters handlingar ska bli mer effektiv (JuU2)

Delgivningslagen ska ersättas med en ny, mer lättillgänglig lag. Det ska också bli möjligt för privata företag att utföra delgivningsuppdrag. Delgivning är ett samlingsnamn för de olika metoder som myndigheter kan använda för att skicka eller lämna handlingar till parter och andra personer som berörs av ett ärende.

Lagförslaget innehåller bland annat följande ändringar:

  • Privata delgivningsföretag kan få samma befogenheter som den offentliga delgivningsverksamheten har idag. Företagen ansöker om auktorisering hos vissa länsstyrelser.
  • Det blir lättare att delge beslut genom elektronisk kommunikation.
  • De parter som är berörda av ett pågående mål eller ärende får själva större ansvar för att bevaka handlingar som domstolar och andra myndigheter skickar ut.
  • Anställda vid bland annat polisen, åklagarmyndigheten, domstolar, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket får rätt att utföra stämningsmannadelgivning. En stämningsman är en person som kontaktar dem som berörs av ett ärende och överlämnar handlingarna till dem.
Den nya lagen ska gälla från den 1 april 2011.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-24
4

Beslut

Beslut: 2010-11-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. delgivningslag,
2. lag om auktorisation av delgivningsföretag,
3. lag om ändring i ärvdabalken,
4. lag om ändring i jordabalken,
5. lag om ändring i rättegångsbalken,
6. lag om ändring i utsökningsbalken,
7. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
8. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
9. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
10. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),
11. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
12. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
13. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
14. lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn,
15. lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m., med den ändringen att orden "lagen (1962:381) om allmän försäkring" i 4 § andra stycket ska bytas ut mot "2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken",
16. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
17. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
18. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
19. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
20. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
21. lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud,
22. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
23. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
24. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
25. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
26. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
27. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
28. lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd,
29. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
30. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
31. lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden,
32. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
33. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
34. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,
35. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
36. lag om ändring i ellagen (1997:857),
37. lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204),
38. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
39. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
40. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
41. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
42. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
43. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
44. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
45. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
46. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,
47. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
48. lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut,
49. lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande,
50. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), utom såvitt avser bilagan till lagen,
51. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
52. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
53. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
54. lag om ändring i lagen (2010:996) om ändring i expropriationslagen (1972:719).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:237.