Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2014

Beslut

Skatteverket tar hand om tillstånd för exportbutiker på flygplatser (SkU10)

Skatteverket blir ansvarig myndighet för ärenden som gäller att inrätta exportbutiker på flygplatser. Förändringen syftar till att minska antalet förvaltningsärenden som regeringen hanterar. Det innebär inga förändringar i sak.

Definitionen av så kallade tredje territorier i mervärdesskattelagen ändras i enlighet med ett EU-direktiv. Huvudmannen för en mervärdesskattegrupp som använder en särskild ordning för moms för tv- och radiosändningar samt telekommunikationstjänster ska redovisa och betala skatten till Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-11-25
Justering: 2014-11-27
Trycklov: 2014-11-27
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:SkU10

Alla beredningar i utskottet

2014-11-25

Skatteverket tar hand om tillstånd för exportbutiker på flygplatser (SkU10)

Skatteverket blir ansvarig myndighet för ärenden som gäller att inrätta exportbutiker på flygplatser. Förändringen syftar till att minska antalet förvaltningsärenden som regeringen hanterar. Det innebär inga förändringar i sak.

Definitionen av så kallade tredje territorier i mervärdesskattelagen ändras i enlighet med ett EU-direktiv. Huvudmannen för en mervärdesskattegrupp som använder en särskild ordning för moms för tv- och radiosändningar samt telekommunikationstjänster ska redovisa och betala skatten till Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-03
Debatt i kammaren: 2014-12-04
4

Beslut

Beslut: 2014-12-04
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,
2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
7. lag om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
8. lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:5 punkterna 1-8.

2. Minskad byråkrati vid inrättande av exportbutik på flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 98 0 0 15
M 76 0 0 8
SD 0 47 0 2
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 265 47 0 37