Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor (FöU6)

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska ersättas av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. En nyhet är att Polismyndigheten inte längre ska vara tillståndsmyndighet för explosiva varor. I stället ska tillstånd prövas av kommunerna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen hade föreslagit att lagen skulle börja gälla den 1 oktober 2010 men riksdagen tidigarelade ikraftträdandet till den 1 september 2010.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-05-25
Betänkande publicerat: 2010-06-02
Trycklov: 2010-06-01
bet 2009/10:FöU6

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor (FöU6)

Regeringen har föreslagit att lagen om brandfarliga och explosiva varor ska ersättas av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området.

En nyhet i förslaget är att Polismyndigheten inte längre ska vara tillståndsmyndighet för explosiva varor. I stället ska tillstånd prövas av kommunerna.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Utskottet vill dock att den nya lagen ska börja gälla den 1 september 2010 och inte den 1 oktober 2010, som regeringen hade föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om brandfarliga och explosiva varor,
2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott med den ändringen att i 3 § 17 orden "18 och 20 §§" ska ersättas av orden "18, 18 a och 20 §§",
3. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
4. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och med den ändringen att lagarna träder i kraft den 1 september 2010.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:203.

2. Fyrverkerier och smällare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö241, 2008/09:Fö227, 2008/09:Fö232, 2008/09:Fö236, 2008/09:Fö276, 2008/09:Fö280, 2008/09:Fö292 yrkandena 1-3, 2009/10:Fö209, 2009/10:Fö226 och 2009/10:Fö228 yrkandena 1-3.

3. Destruering av sprängämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö241.