Ny lag om värdepappersmarknaden

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Ny lag om värdepappersmarknaden (FiU25)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny lag om värdepappersmarknaden. Den nya lagen behövs för att genomföra EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, det så kallade MiFID-direktivet. Med finansiella instrument avses till exempel aktier, obligationer och derivatinstrument som optioner och terminer. Tanken med MiFID-direktivet är att reglerna för handeln med finansiella instrument i princip ska se likadana ut i hela EU. Ett syfte är att skapa konkurrens mellan olika sätt att handla. De nya reglerna innebär bland annat att ett värdepappersföretag ska, med tillstånd från hemlandets myndighet, kunna bedriva aktiehandel på alla börser i EU. Finansinspektionen blir tillståndsmyndighet i Sverige. Reglerna börjar gälla den 1 november 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en lagteknisk justering i lagen 2005:551
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-22
Justering: 2007-05-29
Betänkande publicerat: 2007-06-08
Trycklov: 2007-06-08
Betänkande 2006/07:FiU25

Ny lag om värdepappersmarknaden (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag om värdepappersmarknaden. Den nya lagen behövs för att genomföra EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, det så kallade MiFID-direktivet. Med finansiella instrument avses till exempel aktier, obligationer och derivatinstrument som optioner och terminer. Tanken med MiFID-direktivet är att reglerna för handeln med finansiella instrument i princip ska se likadana ut i hela EU. Ett syfte är att skapa konkurrens mellan olika sätt att handla. De nya reglerna innebär bland annat att ett värdepappersföretag ska, med tillstånd från hemlandets myndighet, kunna bedriva aktiehandel på alla börser i EU. Finansinspektionen föreslås bli tillståndsmyndighet i Sverige. Reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 november 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-14
4

Beslut

Beslut: 2007-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om värdepappersmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om värdepappersmarknaden,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
4. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
5. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
6. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
7. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
8. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
9. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
10. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
11. lag om ändring i lagen (1993:678) om åtgärder mot penningtvätt,
12. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
13. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),
14. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
15. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
16. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
17. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
18. lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
19. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
20. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten,
21. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
22. lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet,
23. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
24. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
25. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
26. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
27. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
28. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
29. lag om ändring i lagen (2000:193) om sjätte AP-fonden,
30. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
31. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
32. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
33. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,
34. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
35. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
36. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
37. lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
38. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
39. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) med den ändringen att 13 kap. 4 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
40. lag om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens,
41. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
42. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
43. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
44. lag om ändring i lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:115.