Ny marknadsföringslag m.m.

Civilutskottets bet 2007/08:CU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2008

Beslut

Ny marknadsföringslag med förbud mot aggressiv marknadsföring (CU21)

Aggressiv marknadsföring, som till exempel oönskad och påträngande telefonförsäljning, ska uttryckligen förbjudas. Det är en av nyheterna i den nya marknadsföringslag som riksdagen har sagt ja till, på förslag från regeringen. Lagen är en anpassning till gällande lagstiftning inom EU och börjar gälla den 1 juli 2008. En annan nyhet i den nya lagen är ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. Lagens tillämpningsområde utvidgas till att även gälla information som lämnas efter ett köp. Därmed blir det förbjudet för en näringsidkare att, efter ett köp, exempelvis lämna felaktig information om rätten att göra en reklamation. De regler som finns i dag om sanktionsmöjligheter mot näringsidkare, till exempel böter eller skadestånd, blir kvar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-28
Trycklov: 2008-05-28
Reservationer 9
bet 2007/08:CU21

Ny marknadsföringslag med förbud mot aggressiv marknadsföring (CU21)

Aggressiv marknadsföring, som till exempel oönskad och påträngande telefonförsäljning, ska uttryckligen förbjudas. Det är en av nyheterna i regeringens förslag till ny marknadsföringslag som civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Lagen är en anpassning till gällande lagstiftning inom EU och ska börja gälla den 1 juli 2008.

En annan nyhet i lagförslaget är ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier.

Lagens tillämpningsområde ska utvidgas till att även gälla information som lämnas efter ett köp. Därmed blir det förbjudet för en näringsidkare att, efter ett köp, exempelvis lämna felaktig information om rätten att göra en reklamation.

De regler som finns i dag om sanktionsmöjligheter mot näringsidkare, till exempel böter eller skadestånd, ska finnas kvar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-04
4

Beslut

Beslut: 2008-06-04
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Generalklausulen om god marknadsföringssed

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 § regeringens förslag till marknadsföringslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:115 i denna del och avslår motion 2007/08:C2 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

2. Krav på information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C1 och 2007/08:C2 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp01405
Totalt154146049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Obeställd reklam och telefonförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 19-21 §§ regeringens förslag till marknadsföringslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:115 i denna del och avslår motionerna 2007/08:C201, 2007/08:C279, 2007/08:C296, 2007/08:C299 yrkandena 1-4, 2007/08:C377 och 2007/08:C393.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130116
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp12115
Totalt268191250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Köperbjudanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 12 § regeringens förslag till marknadsföringslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:115 i denna del och avslår motion 2007/08:C2 yrkande 3.

Reservation 4 (mp)

5. Fakturaskojeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C248.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Lagreglering av bevisbördan i marknadsföringsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C2 yrkande 4.

Reservation 6 (v, mp)

7. Marknadsföring av specialförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C297.

8. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C336 yrkandena 1 i denna del och 2, 2006/07:C367, 2006/07:So464 yrkande 30, 2007/08:C294 och 2007/08:MJ243 yrkande 1.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp01405
Totalt154145050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Konsekvenser för miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C2 yrkande 5.

Reservation 8 (v, mp)

10. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) marknadsföringslag i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 1, 3 och 4 med de ändringarna att "- lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljning," ska bytas ut mot "- distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)" i 1 § andra stycket och att datumet "av den 11 maj 2005" ska följa efter "direktiv 2005/29/EG" i 4 § första stycket första meningen,
2) lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
3) lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
4) lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
5) lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716),
6) lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932),
7) lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830),
8) lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,
9) lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
10) lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
11) lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti med den ändringen att ordet "Insättningsgarantinämnden" ska bytas ut mot "garantimyndigheten" i 11 a § andra stycket,
12) lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844),
13) lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
14) lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
15) lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,
16) lag om ändring i lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
17) lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
18) lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,
19) lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
20) lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet med den ändringen att "enligt 9 § samma lag" ska bytas ut mot "enligt 10 § samma lag" i 16 § första stycket andra meningen,
21) lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347),
22) lag om ändring i lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljning med de ändringarna att lagens rubrik ska ändras till "lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)" och att "lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljning" ska bytas ut mot "distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)" i ingressen,
23) lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
24) lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
25) lag om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
26) lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att tredje och fjärde styckena ska föras samman till ett enda andra stycke varigenom 8 kap. 22 § kommer att bestå av fyra stycken.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:115 i denna del.

11. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C246, 2007/08:C249, 2007/08:C367 och 2007/08:A402 yrkande 41.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c26003
fp21007
kd19005
v01705
mp01405
Totalt153146050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag