Ny skyddslag

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2010

Beslut

Ny skyddslag ska ge bättre skydd mot grova rån (FöU7)

En ny lag, skyddslagen, ska ersätta lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar. I svensk lag finns sedan tidigare ett speciellt skydd av platser som fyller viktiga samhällsfunktioner. Dessa kallas för skyddsobjekt. Genom den nya lagen kan fler verksamheter bli skyddsobjekt. Det gäller anläggningar och områden som används till Sveriges penningförsörjning. Det gäller också verksamhet för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården. Den nya lagen innebär också att begreppet militärt skyddsområde försvinner. Militära anläggningar som är viktiga för att skydda Sverige och områden av särskild militär betydelse kan i stället bli skyddsobjekt. Hotet om grovt rån kommer också att klassas som skyddsändamål. Det betyder att Sverige får möjlighet att skydda sig mot grova rån på samma sätt som för exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri som redan räknas som skyddsändamål. Lagstiftningen börjar gälla den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-03-16
Justering: 2010-03-23
Betänkande publicerat: 2010-03-25
Trycklov: 2010-03-25
bet 2009/10:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2010-03-16, 2010-03-09

Ny skyddslag ska ge bättre skydd mot grova rån (FöU7)

En ny lag, skyddslagen, ska ersätta lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar. Det föreslår regeringen.

I svensk lag finns sedan tidigare ett speciellt skydd av platser som fyller viktiga samhällsfunktioner. Dessa kallas för skyddsobjekt. Genom den nya lagen kan fler verksamheter bli skyddsobjekt. Det gäller anläggningar och områden som används till Sveriges penningförsörjning. Det gäller också verksamhet för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården.

Den nya lagen innebär också att begreppet militärt skyddsområde försvinner. Militära anläggningar som är viktiga för att skydda Sverige och områden av särskild militär betydelse kan i stället bli skyddsobjekt.

Hotet om grovt rån kommer också att klassas som skyddsändamål. Det betyder att Sverige får möjlighet att skydda sig mot grova rån på samma sätt som för exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri som redan räknas som skyddsändamål.

Lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 juli 2010.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-21
4

Beslut

Beslut: 2010-04-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny skyddslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. skyddslag,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
4. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
5. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,
6. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),
7. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),
8. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning,
9. lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:87 och avslår motion
2008/09:C425 av Maria Stenberg (s).