Ny vallag

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2005

Beslut

Ny vallag (KU9)

Riksdagen beslutade om en ny vallag. Den nya lagen innebär bland annat följande: Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för att genomföra val. För att kommunerna ska klara detta får de pengar från staten. Rätten för väljare som befinner sig utomlands att brevrösta blir permanent. Möjligheterna att rösta genom bud blir större. Samtidigt stärks säkerheten vid röstning, både då röstning sker genom bud och då väljarna röstar själva. Kraven skärps på kommunerna att ordna vallokaler som är tillgängliga för funktionshindrade väljare. Den nya vallagen börjar gälla den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), lag om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100) och ändring i sametingslagen (1992:1433). Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-11-10
Betänkande publicerat: 2005-11-11
Trycklov: 2005-11-11
Reservationer 9
bet 2005/06:KU9

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-10-25, 2005-10-20, 2005-10-13

Ny vallag (KU9)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny vallag. Den nya lagen innebär bland annat följande: Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för att genomföra val. För att kommunerna ska klara detta får de pengar från staten. Rätten för väljare som befinner sig utomlands att brevrösta blir permanent. Möjligheterna att rösta genom bud blir större. Samtidigt stärks säkerheten vid röstning, både då röstning sker genom bud och då väljarna röstar själva. Kraven skärps på kommunerna att ordna vallokaler som är tillgängliga för funktionshindrade väljare. Den nya vallagen föreslås börja gälla den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-18
4

Beslut

Beslut: 2005-11-23
20 förslagspunkter, 13 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny vallag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. vallag, med de ändringarna att orden "i röstningslokal" i 6 kap. 7 § skall bytas ut mot "på röstmottagningsställen", att ordet "skall" i 7 kap. 8 § andra stycket, skall bytas ut mot "gäller att", att ordet "röstningslokaler" i 8 kap. 2 § skall bytas ut mot "röstmottagningsställen" samt att hänvisningen i 10 kap. 4 § till 8 § skall bytas ut mot en hänvisning till 7 §,
2. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369),
3. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting,
4. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
5. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
6. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
7. lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,
8. lag om ändring i lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice,
9. lag om upphävande av lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap,
10. lag om upphävande av lagen (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet,
11. lag om upphävande av lagen (2003:83) om folkomröstning om införande av euron.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:163.

2. Förstärkt skydd för valhemligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

3. Lag om ändring i lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar med ändring av lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till lag om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100).

4. Ändring i sametingslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till lag om ändring i sametingslagen (1992:1433).

5. Ersättarordningen vid dubbelvalsavveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K26 yrkande 1 och 2004/05:K27 yrkande 1.

Reservation 1 (kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1201023
m47008
c18004
fp321213
kd02607
v02107
mp15002
-1100
Totalt23350264

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vem skall lägga ned valkuvert i valurnan?

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K26 yrkande 2.

Reservation 2 (kd)

7. Identitetskontroll vid röstmottagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K306 och 2004/05:K457.

8. Tillgängligheten till vallokaler och röstningslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K29 yrkande 1 och 2004/05:K271.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m47008
c18004
fp035013
kd26007
v20107
mp15002
-2000
Totalt24836065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Proportionaliteten vid val till kommunfullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K26 yrkande 3, 2004/05:K27 yrkande 2, 2004/05:K29 yrkande 2, 2004/05:K31 yrkande 1, 2004/05:K32 yrkande 1, 2004/05:K239, 2004/05:K393 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K331, 2005/06:K404 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K464 och 2005/06:K466.

Reservation 4 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m46018
c01804
fp035013
kd02607
v02008
mp01412
-1100
Totalt168114265

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Elektroniska röstningsförfaranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K30 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:T459 yrkande 19.

Reservation 5 (m, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c18004
fp340014
kd26007
v21007
mp01502
-1100
Totalt22163065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kommuners kostnader för val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K28, 2004/05:K29 yrkande 3, 2004/05:K32 yrkande 2 och 2005/06:K362.

Reservation 6 (c, fp)

12. Väljarnas tillgång till valsedlar i vallokaler och röstningslokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K280 och 2005/06:K400.

13. Utformningen av valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K287, 2005/06:K337 och 2005/06:K368.

14. Vissa frågor inom ramen för Grundlagsutredningens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K31 yrkande 2, 2004/05:K338 yrkande 2, 2004/05:K398, 2004/05:K405, 2004/05:K442 i denna del, 2004/05:Sk341 yrkande 2, 2005/06:K230, 2005/06:K260, 2005/06:K270 yrkande 3, 2005/06:K329 och 2005/06:K467.

15. Ersättare i landstingsfullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K315 och 2005/06:K350.

Reservation 7 (kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m47008
c18004
fp332013
kd02607
v02008
mp15002
-1100
Totalt23349067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Funktionshindrades möjlighet att utöva sin rösträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K31 yrkande 3 och 2005/06:So555 yrkandena 3 och 4.

Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m47008
c18004
fp350013
kd26007
v12007
mp01502
-0200
Totalt24837064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Valet till Europaparlamentet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K366.

18. Åtgärder för ökat valdeltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K219 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K338 yrkande 1, 2005/06:K246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K270 yrkande 2 och 2005/06:A258 yrkande 18.

19. Parti- och kampanjfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K244, 2004/05:K334 yrkandena 1-3, 2004/05:K384 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K442 i denna del och 2005/06:K425.

Reservation 9 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m47008
c01804
fp350013
kd26007
v21007
mp01502
-1100
Totalt25134064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Tidigare behandlade motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.