Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Sanktioner mot ledningspersoner inom banker som överträtt lagen (FiU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa nya administrativa sanktioner mot fysiska personer. Förslaget innebär bland annat att sanktioner kan införas mot ledningspersoner inom banker och kreditmarknadsföretag som överträtt lagen.

Sanktionen kan bestå av att förbjudas vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, till exempel en bank, under en tidsperiod på mellan tre till tio år.
Den kan också bestå av sanktionsavgifter, och då ha ett högsta belopp på fem miljoner euro. Finansinspektionens beslut om sanktioner måste ha delgetts personen inom två år från det att överträdelsen ägde rum.

Lagändringarna görs för att anpassa Sveriges regler till EU-lagstiftningen. Lagändringarna gäller den 1 maj 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motion
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-03
Trycklov: 2015-03-05
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:FiU13

Sanktioner mot ledningspersoner inom banker som överträtt lagen

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa nya administrativa sanktioner mot fysiska personer. Förslaget innebär bland annat att sanktioner kan införas mot ledningspersoner inom banker och kreditmarknadsföretag som överträtt lagen.

Sanktionen kan bestå av att förbjudas vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, till exempel en bank, under en tidsperiod på mellan tre till tio år.
Den kan också bestå av sanktionsavgifter, och då ha ett högsta belopp på fem miljoner euro. Finansinspektionens beslut om sanktioner måste ha delgetts personen inom två år från det att överträdelsen ägde rum.

Lagändringarna görs för att anpassa Sveriges regler till EU-lagstiftningen. Lagändringarna ska gälla den 1 maj 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
2. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
3. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
4. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
6. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
7. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
8. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:57 punkterna 1-8 och avslår motion

2014/15:3036 av Ulla Andersson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 43 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 269 18 0 62