Nya regler för tjänstepensionsinstitut (prop. 2004/05:165)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Skärpta krav på tjänstepensionsförvaltare (FiU7)

Tjänstepensionsinstituten som förvaltar tjänstepensionerna ska vara aktsamma med pensionstagarnas pengar. Riksdagen har i huvudsak sagt ja till regeringens förslag till nya regler för tjänstepensionsinstitut. Tjänstepensionen regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och är för många ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Riksdagens beslut innebär att tjänstepensionspengarna ska placeras på ett sätt som de enskilda försäkringstagarna själva skulle göra om de hade nödvändig kunskap. Tjänstepensionsinstituten ska också tydligt informera försäkringstagarna om sin verksamhet och om överenskommelserna som ligger till grund för försäkringarna. Beslutet berör tjänstepensionskassor, livförsäkringsbolag och pensionsstiftelser. Riksdagen beslutade på finansutskottets förslag att pensionsstiftelserna inte ska omfattas av de nya reglerna i samma utsträckning som övriga tjänstepensionsinstitut eftersom det är arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som står för pensionsåtagandet. Det ska vara arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som informerar försäkringstagaren om pensionsförmåner och överenskommelser som ligger till grund för försäkringen. Pensionsstiftelserna ska inte heller behöva ta samma hänsyn till arbetsgivarens pensionsåtaganden som övriga tjänstepensionsinstitut när de placerar tjänstepensionspengarna. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar pensionstagarna. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över livförsäkringsbolagen och tjänstepensionskassorna och får nu också tillsyn över pensionsstiftelserna. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 januari 2006. Tjänstepensionskassorna får vissa övergångsregler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa lagändringar och lagtekniska justeringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Till lagutskottet överlämnas för samordning lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) i vad avser 7 kap. 11 a § och 19 kap. 11 § samt lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979). Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-13
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-01
Trycklov: 2005-12-01
Betänkande 2005/06:FiU7

Alla beredningar i utskottet

2005-10-13, 2005-10-11, 2005-09-14

Skärpta krav på tjänstepensionsförvaltare (FiU7)

Tjänstepensionsinstituten som förvaltar tjänstepensionerna ska vara aktsamma med pensionstagarnas pengar. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till nya regler för tjänstepensionsinstitut. Tjänstepensionen regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och är för många ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Lagförslaget innebär att tjänstepensionspengarna ska placeras på ett sätt som de enskilda försäkringstagarna själva skulle göra om de hade nödvändig kunskap. Tjänstepensionsinstituten ska också tydligt informera försäkringstagarna om sin verksamhet och om överenskommelserna som ligger till grund för försäkringarna, enligt förslaget. Regeringens förslag omfattar tjänstepensionskassor, livförsäkringsbolag och pensionsstiftelser. Finansutskottet vill inte att de nya reglerna ska omfatta pensionsstiftelserna i samma utsträckning som övriga tjänstepensionsinstitut eftersom det är arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som står för pensionsåtagandet. Utskottet föreslår att det ska vara arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som informerar försäkringstagaren om pensionsförmåner och överenskommelser som ligger till grund för försäkringen. Utskottet föreslår också att pensionsstiftelserna inte ska behöva ta samma hänsyn till arbetsgivarens pensionsåtaganden som övriga tjänstepensionsinstitut när de placerar tjänstepensionspengarna. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar pensionstagarna. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över livförsäkringsbolagen och tjänstepensionskassorna och föreslås nu också få tillsyn över pensionsstiftelserna. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 1 januari 2006. Tjänstepensionskassorna ska få vissa övergångsregler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-07
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Pensionsstiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 9 a § första stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del och avslår motion 2004/05:Fi25 yrkande 1.

2. Kompetensprövning av styrelseledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:165 i denna del.

3. Informationsskyldighet till försäkringstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 10 d §, med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:165 i denna del och avslår motion 2004/05:Fi25 yrkande 2 i denna del.

4. Placeringsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 10 a §, med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:165 i denna del.

5. Tillsyn över pensionsstiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 34 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del och avslår motion 2004/05:Fi25 yrkande 2 i denna del.

6. Tjänstepensionsförsäkring för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 1 kap. 3 a § tredje stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del.

7. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 1 kap. 1 a och 2 §§, samt 3 a § första och andra styckena, 2 a kap. 1, 2, 2a, 3-5, 5a och 6 §§, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 4, 9, 10 g, 11 och 12-14 §§, 12 kap. 12 § samt 19 kap. 13 §,
2. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
3. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, med den ändringen att rubriken närmast före rubriken till 2 kap. 1 § och rubriken till 8 kap. 1a § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
4. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
5. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,
7. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
8. lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,
9. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., med den ändringen att 3 § punkterna 9 och 10 får följande lydelse: 9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, och  
10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.  
10. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del.