Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Regeringen bör överväga utökat straffansvar för tjänstefel (KU37)

Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att en introduktionsutbildning för statsanställda ska införas. Riksdagen lyfte fram hur viktigt det är att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel regler om offentlighet och sekretess.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med tillkännagivande om tjänstemannaansvar. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om introduktionsutbildning för statsanställda. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-28
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-11
Reservationer 13
Betänkande 2017/18:KU37

Alla beredningar i utskottet

2018-03-28, 2018-03-15

Regeringen bör överväga utökat straffansvar för tjänstefel (KU37)

Konstitutionsutskottet (KU) anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför föreslår ett enigt utskott att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

KU föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att en introduktionsutbildning för statsanställda ska införas. Utskottet framhåller hur viktigt det är att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel regler om offentlighet och sekretess.

KU:s förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statliga och kommunala servicekontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 25,

2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 3,

2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2016/17:2835 av Kalle Olsson (S),

2016/17:2946 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 1,

2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1694 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:1866 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 1,

2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3424 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3501 av Per Åsling (C) yrkande 1 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 1 17
M 73 0 0 10
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 4 4
Totalt 205 18 69 57


2. Landshövdingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 3.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 4 28 0 10
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 258 32 0 59


3. Utnämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:472 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 5 (KD)

4. Myndigheters ledningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 3,

2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3501 av Per Åsling (C) yrkande 3 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 6 (C)

5. Länsstyrelsernas uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1148 av Patrik Björck (S),

2016/17:1487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 5,

2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) och

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (KD)

6. Antalet myndigheter och opinionsbildande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1450 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M),

2017/18:629 av Anna Hagwall (-),

2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 2 och 4,

2017/18:1293 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:2704 av Jenny Petersson (M) yrkande 1,

2017/18:3259 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M),

2017/18:3311 av Erik Bengtzboe (M) och

2017/18:3448 av Fredrik Schulte (M).

Reservation 8 (SD)

7. Arbete mot korruption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1514 av Margareta Cederfelt (M).

8. Tjänstemannaansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom ett utvidgat straffansvar för tjänstefel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) och

bifaller delvis motionerna

2016/17:1784 av Said Abdu (L),

2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M),

2016/17:2178 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2276 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD),

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:142 av Said Abdu (L),

2017/18:557 av Anna Hagwall (-),

2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 1 och 3,

2017/18:1862 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M),

2017/18:1961 av Lars Beckman (M),

2017/18:1991 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng (M),

2017/18:2346 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2762 av Jan Ericson (M),

2017/18:2799 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3144 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2017/18:3225 av Michael Svensson (M),

2017/18:3446 av Fredrik Schulte (M) och

2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkandena 2 och 3.

9. Introduktionsutbildning för statsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2016/17:1930 av Hans Wallmark (M) och

2017/18:3144 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.

10. En översyn av förvaltningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 7.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 255 37 0 57


11. Tolkning vid myndighetskontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 72,

2017/18:1780 av Anders Hansson (M) och

2017/18:2402 av Boriana Åberg (M).

Reservation 10 (SD)

12. Handläggningstiden hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1988 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2907 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2017/18:3497 av Per-Ingvar Johnsson och Per Åsling (båda C).

13. Kunskap om företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1850 av Sten Bergheden (M).

14. Barnperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2130 av Edward Riedl (M) och

2017/18:317 av Edward Riedl (M).

15. Ett grafiskt symbolsystem för samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:973 av Per Lodenius (C) och

2017/18:1466 av Catharina Bråkenhielm (S).

16. Öppenhet mot medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 11 (SD)

17. En EU-portal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 12 (L)

18. Kundbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2666 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S).

19. Samverkan med pensionärsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2229 av Åsa Lindestam (S) yrkande 1.

20. Äganderätten och proportionalitetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1884 av Kristina Yngwe (C).

Reservation 13 (C)