Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1999

Beslut

Nationell policy för upphandlingsfrågor bör tas fram (FiU17)

Det behövs en tydlig nationell policy för upphandlingsfrågor. Det finns också ett behov av en fortsatt översyn av reglerna för offentlig upphandling. Riksdagen gjord därför, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, ett tillkännagivande till regeringen: Den pågående utredningen om offentlig upphandling bör ges tilläggsdirektiv som innebär att utredningen övergår till att bli parlamentariskt sammansatt. Utredningen bör i enlighet med gällande tidsplan avlämna ett delbetänkande som omfattar det uppdrag utredningen fått genom det ursprungliga direktivet. Utredningen bör därefter få i uppdrag att bl.a. sammanfatta de övergripande riktlinjerna för den offentliga upphandlingen och ta fram riktlinjer för det svenska arbetet i EU. Det är väsentligt att det klargörs under vilka förutsättningar miljökrav får ställas vid offentlig upphandling. Det bör vara möjligt att ställa krav på att produkter som köps in uppfyller kriterier för miljömärkning. Utredningen bör också få i uppdrag att behandla frågan om lokal upphandling.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 24 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-02
Justering: 1999-03-02
Betänkande 1998/99:FiU17

Nationell policy för upphandlingsfrågor bör tas fram (FiU17)

Finansutskottet anser att det behövs en tydlig nationell policy för upphandlingsfrågor. Det finns också ett behov av en fortsatt översyn av reglerna för offentlig upphandling. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen: Den pågående utredningen om offentlig upphandling bör ges tilläggsdirektiv som innebär att utredningen övergår till att bli parlamentariskt sammansatt. Utredningen bör i enlighet med gällande tidsplan avlämna ett delbetänkande som omfattar det uppdrag utredningen fått genom det ursprungliga direktivet. Utredningen bör därefter få i uppdrag att bl.a. sammanfatta de övergripande riktlinjerna för den offentliga upphandlingen och ta fram riktlinjer för det svenska arbetet i EU. Det är väsentligt att det klargörs under vilka förutsättningar miljökrav får ställas vid offentlig upphandling. Det bör vara möjligt att ställa krav på att produkter som köps in uppfyller kriterier för miljömärkning. Utredningen bör också få i uppdrag att behandla frågan om lokal upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-17
4

Beslut

Beslut: 1999-03-18

Protokoll med beslut