Offentliga bidrag på lika villkor

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Friskola får rätt att överklaga bidragsbeslut (UbU13)

Reglerna för kommunala bidrag till fristående skolor och enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser blir tydligare. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen använder för den egna verksamheten. Den friskola som anser att kommunens bidrag är orättvist beräknat ska kunna överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2009 och får tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen med ett förtydligande i en viss fråga och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-05-14
Betänkande publicerat: 2009-05-20
Trycklov: 2009-05-20
Reservationer 15
bet 2008/09:UbU13

Alla beredningar i utskottet

2009-04-16

Friskola får rätt att överklaga bidragsbeslut (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tydligare regler för kommunala bidrag till fristående skolor och enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Enligt de nya reglerna ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen använder för den egna verksamheten. Den friskola som anser att kommunens bidrag är orättvist beräknat ska kunna överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2009 och får tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-10
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub25 yrkande 1 och 2008/09:Ub26 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m89008
c27002
fp22006
kd20004
v02002
mp16003
Totalt174134041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Alternativa förslag till bidragssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub25 yrkande 2 och 2008/09:Ub26 yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)

3. Grunderna för beräkning av bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) såvitt avser 9 kap. 6 § tredje stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:171 punkt 1 i denna del och avslår motion 2008/09:Ub27 yrkande 1 i denna del.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100218
m90007
c26003
fp22006
kd20004
v00202
mp01702
Totalt268172242

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bidraget bör baseras på budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub26 yrkande 2 i denna del och 2008/09:Ub27 yrkande 2.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m90007
c27002
fp22006
kd21003
v00202
mp21142
Totalt1621163437

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Grundbelopp och tilläggsbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub27 yrkandena 3-5.

Reservation 7 (mp)

6. Tillämpningen av bidragsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub26 yrkande 2 i denna del och 2008/09:Ub27 yrkandena 6 och 7 i denna del.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (mp)

7. Riksprislistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub27 yrkande 8.

Reservation 10 (mp)

8. Uppdrag till Skolinspektionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub27 yrkande 9.

Reservation 11 (mp)

9. Individuella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) såvitt avser 9 kap. 8 a § sjunde stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:171 punkt 1 i denna del och avslår motion 2008/09:Ub27 yrkande 1 i denna del.

Reservation 12 (mp)

10. Gymnasiesärskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub27 yrkande 7 i denna del.

Reservation 13 (mp)

11. Skolpliktsavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub26 yrkande 2 i denna del.

Reservation 14 (s)

12. Överklagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub26 yrkande 2 i denna del.

Reservation 15 (s)

13. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i skollagen (1985:1100) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 3 och 9, med den ändringen att regeringens förslag till 9 kap. 8 a § fjärde stycke utgår
b) lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i skollagen (1985:1100) med den ändringen att 2 a kap. 17 a § sjunde stycket får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:171 punkterna 1 i denna del och 2.