Offentlighets- och sekretesslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Ny offentlighets- och sekretesslag (KU24)

En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-04-29
Trycklov: 2009-04-28
Betänkande 2008/09:KU24

Beredningar i utskottet

2009-03-26

Ny offentlighets- och sekretesslag (KU24)

En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-07
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagen om Svenska kyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 6 § andra stycket och 16 § andra meningen regeringsformen regeringens förslag (79) till lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:150 i denna del.

2. 43 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 43 kap. 9 § regeringens förslag till offentlighets- och sekretesslag med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

3. Ändring den 30 juni 2009 av 16 § lagen om medicintekniska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag (57) till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och antar i stället utskottets förslag (2) i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

4. Ändring den 21 mars 2010 av 16 § lagen om medicintekniska resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag (58) till lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och antar i stället utskottets förslag (3) i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

5. Regeringens lagförslag i prop. 2008/09:150 i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar, i den mån de inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkt 2, regeringens förslag till
1. offentlighets- och sekretesslag med de ändringarna dels att i 43 kap. 5 § andra stycket ska beteckningen "9 §" ersättas av beteckningen "8 §", dels att i bilagans högerspalts första stycke ska efter ordet arbetslöshetsersättning föras in beteckningen "(SFS 1997:238)" och efter "Stiftelsen för miljöstrategisk forskning" ska föras in orden "Stiftelsen för strategisk forskning" i vänsterspalten och i högerspalten orden "all verksamhet".
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering,
4. lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar,
5. lag om ändring i föräldrabalken, med den ändringen att i 6 kap. 19 § tredje stycket ska ordet "slut" ersättas av ordet "slutförd",
6. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) med den ändringen att orden "lagen (1957:297) om luftfartslagen" i ingressen ersätts av ordet "luftfartslagen (1957:297)".
7. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
8. lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19),
9. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
10. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
11. lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar,
12. lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
13. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
14. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
15. lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,
16. lag om ändring i inkassolagen (1974:182),
17. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
18. lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen,
19. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,
20. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
21. lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,
22. lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten,
23. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
24. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
25. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
26. lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),
27. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
28. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,
29. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
30. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
31. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
32. lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen,
33. lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning,
34. lag om ändring i skollagen (1985:1100),
35. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
36. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
37. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
38. lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud,
39. lag om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.,
40. lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
41. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
42. lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990,
43. lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.,
44. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
45. lag om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,
46. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
47. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
48. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
49. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
50. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
51. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,
52. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
53. lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
54. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
55. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
56. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
59. lag om ändring i postlagen (1993:1684),
60. lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket,
61. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
62. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
63. lag om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,
64. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),
65. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627), med den ändringen att i 6 § 3 ska ordet "(terrorism)" vara kursiverat,
66. lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,
67. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),
68. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning,
69. lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204),
70. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
71. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
72. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
73. lag om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister,
74. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
75. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,
76. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622), med den ändringen av 7 § att tredje stycket utgår,
77. lag om ändring i miljöbalken,
78. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,
80. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
81. lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m., med den ändringen att orden "offentlighets och sekretesslagen" ersätts av orden "offentlighets- och sekretesslagen",
82. lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,
83. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
84. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
85. lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,
86. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
87. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
88. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
89. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
90. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
91. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
92. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
93. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
94. lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,
95. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,
96. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,
97. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
98. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
99. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
100. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,
101. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
102. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
103. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
104. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
105. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
106. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),
107. lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,
108. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
109. lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ,
110. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
111. lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
112. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), med den ändringen att i 10 kap. 18 § tredje stycket ska beteckningen "sekretesslagen (1980:100)" ersättas av beteckningen "offentlighets- och sekretesslagen (2009:000)",
113. lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
114. lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,
115. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
116. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,
117. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
118. lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter,
119. lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,
120. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
121. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
122. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
123. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
124. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
125. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
126. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
127. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:150 i denna del.

6. 44 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) och antar i stället utskottets förslag (4) i bilaga 4 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:145 i denna del.

7. Lagen om läkemedelsförteckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag (5) i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:145 i denna del.