Ökad insyn i partiers finansiering

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Insynen i partiernas finansiering ökar (KU19)

Lättare att se varifrån partierna får pengar

Det ska bli lättare att se
varifrån de politiska partierna
får sina pengar.

Framöver måste partiernas avdelningar
i regioner och kommuner
också visa varifrån deras pengar kommer.
Det måste partiernas
ungdoms-förbund och kvinno-förbund
också göra.

Partier som har platser i riksdagen
eller Europa-parlamentet
ska alltid visa varifrån de får pengar.
Det gäller också de av partiernas
ungdoms-förbund och kvinno-förbund
som finns i hela Sverige.

Även partier som bara deltar i val
till landsting och kommuner
måste visa varifrån de får sina pengar.
Men bara om de får in mer än 22 750 kr
för år 2018.

Det blir förbjudet för partierna
att ta emot anonyma bidrag
som är högre än 2 275 kronor för år 2018.
Anonyma bidrag är när någon ger pengar
utan att säga sitt namn.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 april 2018.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Insynen i partiernas finansiering ska öka. Kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Varje ideell förening eller sidoorganisation inom ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sin egen verksamhet. De begränsningar till politisk verksamhet och personvalskampanjer som har funnits tas bort. Skyldigheten att offentligt redovisa intäkter ska gälla också för partier som deltar i landstings- och kommunalval.

Partier på central nivå med mandat i riksdagen eller Europaparlamentet ska alltid lämna en intäktsredovisning. Detsamma gäller deras sidoorganisationer på central nivå. Övriga behöver inte lämna någon intäktsredovisning om intäkterna är mindre än ett halvt prisbasbelopp, det vill säga under 22 750 kronor för 2018. Det införs också ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag som är högre än 0,05 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 275 kronor för 2018.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 april 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen tycker också att lottköpare ska få tydlig information ifall ett lotteri finansierar partipolitisk verksamhet. Riksdagen uppmanar därför regeringen i ett tillkännagivande att tydliggöra detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 6, dels i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-01
Reservationer 5
bet 2017/18:KU19

Alla beredningar i utskottet

2018-01-23, 2018-01-16

Insynen i partiernas finansiering ökar (KU19)

Insynen i partiernas finansiering ska öka. Kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Varje ideell förening eller sidoorganisation inom ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sin egen verksamhet. De begränsningar till politisk verksamhet och personvalskampanjer som har funnits tas bort. Skyldigheten att offentligt redovisa intäkter ska gälla också för partier som deltar i landstings- och kommunalval.

Partier på central nivå med mandat i riksdagen eller Europaparlamentet ska alltid lämna en intäktsredovisning. Detsamma gäller deras sidoorganisationer på central nivå. Övriga behöver inte lämna någon intäktsredovisning om intäkterna är mindre än ett halvt prisbasbelopp, det vill säga under 22 750 kronor för 2018. Det införs också ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag som är högre än 0,05 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 275 kronor för 2018.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om insyn i finansiering av partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om insyn i finansiering av partier,
2. lag om ändring i lagen (2018:000) om insyn i finansiering av partier,
3. lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:55 punkterna 1-3.

2. En bredare utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 66 1 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 2 1 2
Totalt 243 42 1 63


3. Samlad redovisning av partistöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

4. Förbud mot partistöd från arbetsmarknadens parter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 244 42 0 63


5. Partistöd från arbetsmarknadens parter och medlemmars samtycke

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 4 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 67 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 146 139 0 64


6. Lotteriverksamhet som bedrivs av partier och information till enskilda

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 2 och

2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 132 154 0 63