Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

Socialutskottets bet 2009/10:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Bättre uppföljning av hur läkemedel skrivs ut (SoU23)

Riksdagen sa ja till regeringen förslag om ökad kvalitet vid utskrivning av läkemedel. Beslutet innebär att Apotekens Service AB ska få lämna ut uppgifter till landstingen om vilka läkemedel som patienter har tagit ut. Landstingen ska få använda uppgifterna i sin medicinska uppföljning. Patientens identitet ska vara skyddad. Det finns riktlinjer och rekommendationer om vilka läkemedel och kombinationer av läkemedel som ska skrivas ut vid olika sjukdomar och diagnoser. För att landstingen ska kunna följa upp om utskrivningen av läkemedel sker enligt riktlinjerna måste de kunna följa enskilda individer över längre tid. Detta blir nu alltså möjligt genom riksdagens beslut. Det kommer att gå att jämföra olika befolkningsgruppers användning av läkemedel utifrån faktorer som till exempel ålder, kön och inkomst. I förlängningen kommer landstingens möjligheter att skriva ut läkemedel mer effektivt att öka. Enligt beslutet ska också läkemedelsförteckningen få innehålla uppgifter om namn, yrkesspecialitet och arbetsplats på den som har skrivit ut läkemedlen. Denna ändring innebär till exempel att en läkare kommer att kunna kontakta tidigare förskrivare för att diskutera patientens läkemedelsbehandling. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-20
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-07
Trycklov: 2010-05-07
Reservationer 2
bet 2009/10:SoU23

Bättre uppföljning av hur läkemedel skrivs ut (SoU23)

Regeringen har lämnat ett förslag om ökad kvalitet vid utskrivning av läkemedel. Förslaget innebär att Apotekens Service AB ska få lämna ut uppgifter till landstingen om vilka läkemedel som patienter har tagit ut. Landstingen ska få använda uppgifterna i sin medicinska uppföljning. Patientens identitet ska vara skyddad.

Det finns riktlinjer och rekommendationer om vilka läkemedel och kombinationer av läkemedel som ska skrivas ut vid olika sjukdomar och diagnoser. För att landstingen ska kunna följa upp om utskrivningen av läkemedel sker enligt riktlinjerna måste de kunna följa enskilda individer över längre tid. Detta blir nu alltså möjligt med det nya förslaget. Det kommer att gå att jämföra olika befolkningsgruppers användning av läkemedel utifrån faktorer som till exempel ålder, kön och inkomst. I förlängningen kommer landstingens möjligheter att skriva ut läkemedel mer effektivt att öka.

Enligt förslaget ska också läkemedelsförteckningen få innehålla uppgifter om namn, yrkesspecialitet och arbetsplats på den som har skrivit ut läkemedlen. Denna ändring innebär till exempel att en läkare kommer att kunna kontakta tidigare förskrivare för att diskutera patientens läkemedelsbehandling.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-24
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
3. lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
4. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:138.

2. Homeopatika m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So328 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (båda c) yrkandena 1-3.

3. Näthandel med falska mediciner och steroider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So595 av Hans Wallmark (m) i denna del.

4. Barn-Fass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So234 av Thomas Nihlén m.fl. (mp).

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1091020
m820014
c22007
fp24004
kd18006
v01606
mp01207
-1000
Totalt25629064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Åldersgräns i dagligvaruhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So261 av Sofia Arkelsten (m).

6. Statligt företag för läkemedelstillverkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 46.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m820014
c22007
fp24004
kd18006
v01705
mp12007
-1000
Totalt26917063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Läkemedelsmotioner - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.