OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Finansutskottets bet 2012/13:FiU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Nya regler om derivatkontrakt på oreglerade marknader (FiU39)

Svenska lagar anpassas till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. De nya reglerna ska minska riskerna i handeln med derivatkontrakt som handlas utanför reglerade marknader, så kallade OTC-derivat. Finansinspektionen ska vara behörig myndighet i Sverige att ingripa vid överträdelser.

Beslutet innebär:

  • att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning.
  • att de bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som reglerar verksamhet som bedrivs av centrala motparter upphävs i de delar som regleras i EU-förordningen. Men bestämmelserna ska fortfarande gälla för Finansinspektionens tillsyn och möjligheter att ingripa mot centrala motparter som överträder regler som gäller för deras verksamhet.
  • sekretesskydd för uppgifter om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som Finansinspektionen får i sin övervakning och kontroll.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-09
Justering: 2013-04-23
Betänkande publicerat: 2013-04-30
Trycklov: 2013-04-30
Reservationer 1
bet 2012/13:FiU39

Nya regler om derivatkontrakt på oreglerade marknader (FiU39)

Svenska lagar anpassas till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. De nya reglerna ska minska riskerna i handeln med derivatkontrakt som handlas utanför reglerade marknader, så kallade OTC-derivat. Finansinspektionen ska vara behörig myndighet i Sverige att ingripa vid överträdelser.

Förslaget innebär:

  • att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning.
  • att de bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som reglerar verksamhet som bedrivs av centrala motparter upphävs i de delar som regleras i EU-förordningen. Men bestämmelserna ska fortfarande gälla för Finansinspektionens tillsyn och möjligheter att ingripa mot centrala motparter som överträder regler som gäller för deras verksamhet.
  • sekretesskydd för uppgifter om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som Finansinspektionen får i sin övervakning och kontroll.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2013. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:72 punkterna 1-3.

Reservation 1 (V)