Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2018

Beslut

Kompensationen till markägare bör ses över (MJU19)

Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena handlar om att regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark. Detta för att begränsa markägarens ekonomiska förluster. Det andra handlar om att arbetet med att förbättra tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter måste fortsätta. Bland annat vill man se konkreta åtgärder för effektivisering och förkortade handläggningstider.

När det gäller övriga inkomna motionsförslag inom området övergripande miljöfrågor sa riksdagen nej till dem. Dessa handlar bland annat om stärkt lokal och regional miljö- och klimatmakt, viss översyn av miljöbalken, vindkraft, hållbar utveckling och miljömål, subventioner samt finansiering av insatser för bevarande av bland annat natur och hav. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden eller att vissa satsningar redan har gjorts.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 5-7 ett tillkännagivande om att ytterligare reformera tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter. Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11 ett tillkännagivande om kompensation vid inskränkningar i äganderätten. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-13
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-03
Reservationer 12
bet 2017/18:MJU19

Kompensationen till markägare bör ses över (MJU19)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena handlar om att regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark. Detta för att begränsa markägarens ekonomiska förluster. Det andra handlar om att arbetet med att förbättra tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter måste fortsätta. Bland annat vill man se konkreta åtgärder för effektivisering och förkortade handläggningstider.

När det gäller övriga inkomna motionsförslag inom området övergripande miljöfrågor föreslår utskottet att riksdagen ska säga nej till dem. Dessa handlar bland annat om stärkt lokal och regional miljö- och klimatmakt, viss översyn av miljöbalken, vindkraft, hållbar utveckling och miljömål, subventioner samt finansiering av insatser för bevarande av bland annat natur och hav. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden eller att vissa satsningar redan har gjorts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-12
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt lokal och regional miljö- och klimatmakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 78 och 79.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
L 18 0 0 1
KD 12 0 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 273 16 0 60


2. Viss översyn av miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2399 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

3. Kommunalt veto mot vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 2 (V)

4. Vindkraft i fjällmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD).

5. Tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ytterligare reformera tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 5-7 och

avslår motion

2017/18:1489 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

6. Handläggningen av tillståndsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 69 0 0 14
SD 0 34 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 18 0 0 1
KD 12 0 0 4
- 0 4 0 3
Totalt 250 38 0 61


7. Prövningen av djurhållande verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 18 0 0 1
KD 0 12 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 277 12 0 60


8. Förändring av miljömålssystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1489 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

9. Ekosystemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 8 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 70 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 0 18 0 1
KD 12 0 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 201 88 0 60


10. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 9 (V)

11. Finansiering av insatser för bevarande av bl.a. natur och hav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 10 (L)

12. Subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 20.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
L 18 0 0 1
KD 12 0 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 271 17 0 61


13. Kompensation vid inskränkningar i äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kompensation vid inskränkningar i äganderätten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 12 (S, MP, V)

14. Buller från idrottsanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:961 av Per Lodenius och Peter Helander (båda C).

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.