Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU37

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 september 2021

Nästa händelse: Bordläggning 28 september 2021

Utskottets förslag

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2022 (SkU37)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att pausa den BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel för år 2022. En utebliven uppräkning av skatten motverkar att priset på bensin och diesel höjs på grund av reduktionsplikten, det vill säga kravet på drivmedelsleverantörer att blanda i biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen. Biodrivmedel framställts av förnybar råvara och är för närvarande dyrare att producera än andra drivmedel.

En pausad så kallad BNP-indexering innebär att skatten på drivmedel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Pausen föreslås gälla bensin, diesel, flygbensin, flygfotogen och vissa oljor med hög svavelhalt. Riksdagen pausade tidigare BNP-indexeringen för år 2021.

Lagändringen föreslås börja gälla från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2022 (SkU37)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att pausa den BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel för år 2022. En utebliven uppräkning av skatten motverkar att priset på bensin och diesel höjs på grund av reduktionsplikten, det vill säga kravet på drivmedelsleverantörer att blanda i biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen. Biodrivmedel framställts av förnybar råvara och är för närvarande dyrare att producera än andra drivmedel.

En pausad så kallad BNP-indexering innebär att skatten på drivmedel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Pausen föreslås gälla bensin, diesel, flygbensin, flygfotogen och vissa oljor med hög svavelhalt. Riksdagen pausade tidigare BNP-indexeringen för år 2021.

Lagändringen föreslås börja gälla från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022.

Förslagspunkter

1. Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:196 punkterna 1 och 2.

2. Motionsförslag om tillkännagivanden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionsförslag om att tillkännage för regeringen att skatten på bensin och diesel bör sänkas med 1 krona per liter, att BNP-indexeringen samt konsumentprisindexeringen på bensin och diesel bör avskaffas, att skattenivåerna på bensin och diesel bör sänkas samt att en ny modell för fordonsbeskattning bör utredas.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2020/21:4083 av Niklas Wykman m.fl. (M) och

2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)