Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Socialutskottets bet 2009/10:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2010

Beslut

Nya regler för personlig assistans (SoU21)

Riksdagen sa ja till att reglerna för personlig assistans ändras den 1 januari 2011. Det ska krävas tillstånd för att få bedriva verksamhet med personlig assistans. Den som har rätt till assistans och är arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldig att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Det införs en ny regel: När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. En annan ny regel gäller personer som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt. Möjligheterna att tillgodose personens behov genom anpassning av bostaden eller andra hjälpmedel måste först utredas innan sådan assistans kan beviljas. Andra ändringar gäller kommunernas ansvar. Det här är ett exempel: När en kommun beviljar personlig assistans ska den enskilde personen erbjudas en individuell plan med planerade och beslutade insatser. Beslutet innebär också en ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetar just nu bland annat med att ta fram ett instrument för att bedöma behovet av personlig assistans. Försäkringskassan har också fått i uppgift att följa upp de lokala försäkringscentrens beslut om personlig assistans. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att lämna en redovisning så fort det finns underlag och vid behov förslag till åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om arbetet med ett behovsbedömningsinstrument. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-29
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-18
Trycklov: 2010-05-18
Reservationer 7
bet 2009/10:SoU21

Nya regler för personlig assistans (SoU21)

Reglerna för personlig assistans ändras den 1 januari 2011. Det ska krävas tillstånd för att få bedriva verksamhet med personlig assistans. Den som har rätt till assistans och är arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldig att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Det införs en ny regel: När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. En annan ny regel gäller personer som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt. Möjligheterna att tillgodose personens behov genom anpassning av bostaden eller andra hjälpmedel måste först utredas innan sådan assistans kan beviljas.

Andra ändringar gäller kommunernas ansvar. Det här är ett exempel: När en kommun beviljar personlig assistans ska den enskilde personen erbjudas en individuell plan med planerade och beslutade insatser.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetar just nu med att ta fram ett instrument för att bedöma behovet av personlig assistans. Försäkringskassan har också fått i uppgift att följa upp de lokala försäkringscentrens beslut om personlig assistans.

Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lämna en redovisning så fort det finns underlag och vid behov förslag till åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-26
4

Beslut

Beslut: 2010-05-27
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 23 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:176 i denna del och avslår motion
2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s941035
m820014
c180011
fp170011
kd140010
v01705
mp13006
-1000
Totalt23918092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 a § och 8 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:176 i denna del och avslår motion
2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (v)

3. Lag om registerkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:176 i denna del.

4. Enhetlig modell för bedömning av andra personliga behov m.m. när det gäller personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför, mot bakgrund av de arbeten som pågår när det gäller bl.a. ett behovsbedömningsinstrument, om att regeringen så fort underlag finns bör återkomma till riksdagen med en redovisning och vid behov med förslag till åtgärder.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s) och
2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 1.

5. Behov av mer än en personlig assistent samtidigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 a § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:176 i denna del och avslår motion
2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

6. Vissa frågor om kommuners ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 a § och 10 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:176 i denna del och avslår motion
2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (v)

7. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 3 och
2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 4.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

8. Assistans vid sjukhusvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 3.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m810015
c190010
fp170011
kd15009
v16015
mp01405
-0100
Totalt24515188

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 1, 2, 5 och 6,
b) lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
c) lag om ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:176 i denna del.