Planeringssystem för transportinfrastruktur

Trafikutskottets bet 2011/12:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Planeringen av transportinfrastrukturen ska bli effektivare (TU13)

Planeringssystemet för transportinfrastrukturen ska bli effektivare och reglerna förenklas:

  • Den ekonomiska planeringen ska knytas fastare till den statliga budgetprocessen.
  • Den långsiktiga ekonomiska planeringen som görs för ett tiotal år i taget ska kompletteras med årliga beslut om vilka byggprojekt som kan starta med hänsyn till budgetramarna och det aktuella planeringsläget.
  • Den fysiska planeringen, som i dag består av flera skeden, görs om till en sammanhållen process.

De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om transportinfrastrukturens planering. Motionerna handlar bland annat om finansieringsfrågor, den så kallade fyrstegsprincipen som grund för trafikplaneringen och jämställdhet inom transportsystemet. Andra motioner handlar om ändringar i den nationella planen för transportsystemet och om ökade statliga satsningar på infrastruktur för elbilar. Riksdagen menar att det redan pågår arbete inom flera områden. Man hänvisar också till den infrastrukturproposition som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen under hösten 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-03
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-21
Trycklov: 2012-05-21
Reservationer 16
bet 2011/12:TU13

Alla beredningar i utskottet

2012-05-03, 2012-04-19

Planeringen av transportinfrastrukturen ska bli effektivare (TU13)

Planeringssystemet för transportinfrastrukturen ska bli effektivare och reglerna förenklas:

  • Den ekonomiska planeringen ska knytas fastare till den statliga budgetprocessen.
  • Den långsiktiga ekonomiska planeringen som görs för ett tiotal år i taget ska kompletteras med årliga beslut om vilka byggprojekt som kan starta med hänsyn till budgetramarna och det aktuella planeringsläget.
  • Den fysiska planeringen, som i dag består av flera skeden, görs om till en sammanhållen process.

De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2013. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om transportinfrastrukturens planering. Motionerna handlar bland annat om finansieringsfrågor, den så kallade fyrstegsprincipen som grund för trafikplaneringen och jämställdhet inom transportsystemet. Andra motioner handlar om ändringar i den nationella planen för transportsystemet och om ökade statliga satsningar på infrastruktur för elbilar. Utskottet menar att det redan pågår arbete inom flera områden. Man hänvisar också till den infrastrukturproposition som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen under hösten 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-07
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2 och 5,
2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 1 och
2011/12:T281 av Camilla Waltersson Grönvall (M) i denna del.

Reservation 1 (S)

2. Samrådsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

3. Samordning och samverkan med kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 3 och 4 samt
2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 3 (S)

4. Förändrad tillåtlighetsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser 17 kap. 1 § och 17 kap. 5 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkterna 3 i denna del och 4 samt avslår motionerna
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 7 och
2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (MP, V)

5. Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 6,
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 3 och 5 samt
2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209515
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt174389542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Naturvårdsverkets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen i de delar det avser 76 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 4 och 5,
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 8 samt
2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Biotopskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser 7 kap. 11 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkt 3 i denna del och avslår motionerna
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6 och
2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 8 (MP, V)

8. Rätten att överklaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 7,
2011/12:T281 av Camilla Waltersson Grönvall (M) i denna del och
2011/12:T403 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M).

Reservation 9 (S)

9. Resursbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 10 (MP)

10. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i väglagen (1971:948),
2. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
5. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
6. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
7. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
8. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkterna 1 i denna del, 2, 3 i denna del och 5-9.

11. Fyrstegsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Vissa transportpolitiska utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T242 av Liselott Hagberg m.fl. (FP),
2011/12:T262 av Roger Tiefensee (C),
2011/12:T451 av Per Åsling (C),
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 6,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 5 och
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 12 (MP, V)

13. Finansieringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:T301 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2011/12:T331 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) yrkandena 1-3,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 39 och
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP19015
FP21003
C20003
SD19000
V00181
KD16003
-0001
Totalt191971942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Översyn av den nationella planen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 2-4,
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 17,
2011/12:T250 av Christina Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:T414 av Billy Gustafsson (S) och
2011/12:T473 av Emil Källström (C).

Reservation 15 (MP, V)

15. Infrastruktur för elfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T467 av Erik Almqvist (SD).

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag