Punktskatternas infogning i skattekontosystemet,m.m.

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2002

Beslut

Punktskatterna ska ingå i skattekontosystemet (SkU27)

Skattekontosystemet utvidgas den 1 januari 2003 till att även omfatta punktskatt. Redovisning och betalning av punktskatt ska ske vid samma tidpunkt som gäller för övriga skatter och avgifter, men redovisningen ska ske i en egen deklaration för varje punktskatt. Syftet är att förenkla administrationen för både de skattskyldiga företagen och Riksskatteverket.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-05-13
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-22
Betänkande 2001/02:SKU27

Punktskatterna ska ingå i skattekontosystemet (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att fr.o.m den 1 januari 2003 utvidga skattekontosystemet till att även omfatta punktskatt. Redovisning och betalning av punktskatt ska ske vid samma tidpunkt som gäller för övriga skatter och avgifter, men redovisningen ska ske i en egen deklaration för varje punktskatt. Syftet är att förenkla administrationen för både de skattskyldiga företagen och Riksskatteverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-29
4

Beslut

Beslut: 2002-05-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Med hänvisning till vad som framförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut. Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till 1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 3. (förslaget utgår och behandlas i betänkande 2001/02:SkU26), 4. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, 5. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift, 6. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel, 7. lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343), 8. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 9. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 10. lag om ändring i lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium, 11. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, 12. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 13. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, 14. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med den ändring att ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen erhåller följande som utskottets förslag betecknade lydelse: ----------------------------------------------------- Regeringens förslag Utskottets förslag ----------------------------------------------------- Denna lag träder i kraft Denna lag träder i kraft den 1 januari. Äldre den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller föreskrifter gäller fortfarande för fortfarande för förhållanden som hänför förhållanden som hänför sig till tiden före sig till tiden före ikraftträdandet. ikraftträdandet. ----------------------------------------------------- 15. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327), 16. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, 17. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, 18. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., 19. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt, 20. lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., 21. lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område, 22. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., 23. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), 24. lag om ändring i lagen (1994:446) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet med den ändringen att författningsnumret i förslagets rubrik och ingress skall vara (1994:466), 25. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 26. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 27. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel, 28. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 29. lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., 30. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 31. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, 32. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, 33. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, 34. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, 35. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079), 36. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 37. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 38. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet, 39. lag om ändring i lagen (2001:902) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 40. lag om upphävande av lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:127. Stockholm den 16 maj 2002 På skatteutskottets vägnar Arne Kjörnsberg Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v), Kenneth Lantz (kd), Carl Erik Hedlund (m), Per Erik Granström (s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Ulla Wester (s), Lena Sandlin-Hedman (s), Sven Brus (kd), Catharina Hagen (m), Gudrun Lindvall (mp), Rolf Kenneryd (c), Lennart Kollmats (fp), Per-Olof Svensson (s) och Claes Stockhaus (v).