Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 19 november 2019

Utskottets förslag

Barn till beskickningsmedlemmar från tredje land får rätt till utbildning i förskoleklass (UbU3)

Regeringen föreslår en ändring i skollagen som innebär att barn till så kallade beskickningsmedlemmar från tredjeland, det vill säga länder utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz, får rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklass.

Förskoleklassen ingår numera i den obligatoriska skolan i Sverige. Utskottet anser liksom regeringen att förslaget stärker barns rätt till utbildning i Sverige.
Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-22
Justering: 2019-11-12
Trycklov: 2019-11-14
bet 2019/20:UbU6

Barn till beskickningsmedlemmar från tredje land får rätt till utbildning i förskoleklass (UbU3)

Regeringen föreslår en ändring i skollagen som innebär att barn till så kallade beskickningsmedlemmar från tredjeland, det vill säga länder utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz, får rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklass.

Förskoleklassen ingår numera i den obligatoriska skolan i Sverige. Utskottet anser liksom regeringen att förslaget stärker barns rätt till utbildning i Sverige.
Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Förslagspunkter

1. Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskicknings- medlemmar från tredjeland

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:166.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskicknings- medlemmar från tredjeland

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:166.