Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2008

Beslut

Kronofogdemyndigheten måste rätta missvisande uppgifter (SkU30)

Människor som hamnat i Kronofogdemyndighetens register på felaktiga grunder ska nu slippa problem. Kronofogdemyndigheten ska i fortsättningen rätta, blockera eller utplåna missvisande uppgifter om den registrerades vilja eller förmåga att betala skulder. Blockerade uppgifter ska sekretessbeläggas och inte kunna användas vid kreditupplysning. Lagändringen, som även gäller uppgifter om juridiska personer och dödsbon, gäller från och med den 1 juni 2008. Allmänna mål om småbelopp hos Kronofogdemyndigheten ska kunna avslutas genom att förrättningskostnaderna jämkas. Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008 och ska gälla retroaktivt. Riksdagsbeslutet grundar sig på lagförslag från regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-15
Betänkande publicerat: 2008-04-16
Trycklov: 2008-04-16
Reservationer 1
bet 2007/08:SkU30

Kronofogdemyndigheten måste rätta missvisande uppgifter (SkU30)

Människor som hamnat i Kronofogdemyndighetens register på felaktiga grunder ska nu slippa problem. Kronofogdemyndigheten ska i fortsättningen rätta, blockera eller utplåna missvisande uppgifter om den registrerades vilja eller förmåga att betala skulder. Blockerade uppgifter ska sekretessbeläggas och inte kunna användas vid kreditupplysning. Det innebär ett lagförslag från regeringen som skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Lagändringen, som även gäller uppgifter om juridiska personer och dödsbon, föreslås börja gälla den 1 juni 2008.

Skatteutskottet vill också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att allmänna mål om småbelopp hos Kronofogdemyndigheten ska kunna avslutas genom att förrättningskostnaderna jämkas. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2008 och ska gälla retroaktivt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-23
4

Beslut

Beslut: 2008-04-24
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1172).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:116 i denna del och avslår motion 2007/08:Sk29.

Reservation 1 (v)

2. Hanteringen av småbelopp hos Kronofogdemyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:116 i denna del.