Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2012

Beslut

Regeringen får inte vänta för länge med att behandla riksdagens tillkännagivanden (KU21)

Det är viktigt att regeringen påbörjar behandlingen av riksdagens tillkännagivanden så snart som möjligt. Det anser riksdagen och betonar detta i ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringen har fortfarande inte avslutat behandlingen av ett tillkännagivande om upphovsrätten och offentlighetsprincipen som riksdagen beslutade om för mer än tolv år sedan. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med ett förslag inom 2012.

Riksdagens tillkännagivanden bygger på konstitutionsutskottets, KU:s, behandling av regeringens årliga redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Under de senaste åren har andelen oavslutade ärenden minskat, men i år har trenden brutits och andelen ärenden som inte ännu är slutbehandlade har ökat. KU anser att det är olyckligt, i synnerhet som det totala antalet redovisade riksdagsskrivelser är lägre än tidigare år. Riksdagen lade regeringens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

KU har även granskat riksdagsstyrelsens redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Dessutom har KU granskat regeringens redogörelse för vad den har gjort när det gäller barn som har blivit olovligt bortförda till andra länder. Utrikesdepartementet har bland annat arbetat för att förbättra samarbetet med andra länders myndigheter. Man har också förbättrat informationen till vårdnadshavare och myndigheter. Riksdagen lade även redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativen om tillkännagivanden till regeringen om beredningen av riksdagens tillkännagivande och om den fortsatta beredningen av frågan om upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Skrivelserna 2011/12:75 och 2011/12:65 läggs till handlingarna. Redogörelse 2011/12:RS4 läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-29
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-07
Trycklov: 2012-06-07
Betänkande 2011/12:KU21

Alla beredningar i utskottet

2012-05-29, 2012-05-22, 2012-05-08

Regeringen får inte vänta för länge med att behandla riksdagens tillkännagivanden (KU21)

Det är viktigt att regeringen påbörjar behandlingen av riksdagens tillkännagivanden så snart som möjligt. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen betonar detta i ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringen har fortfarande inte avslutat behandlingen av ett tillkännagivande om upphovsrätten och offentlighetsprincipen som riksdagen beslutade om för mer än tolv år sedan. KU föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag inom 2012.

Förslagen till tillkännagivanden bygger på KU:s behandling av regeringens årliga redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Under de senaste åren har andelen oavslutade ärenden minskat, men i år har trenden brutits och andelen ärenden som inte ännu är slutbehandlade har ökat. KU anser att det är olyckligt, i synnerhet som det totala antalet redovisade riksdagsskrivelser är lägre än tidigare år. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

KU har även granskat riksdagsstyrelsens redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Dessutom har KU granskat regeringens redogörelse för vad den har gjort när det gäller barn som har blivit olovligt bortförda till andra länder. Utrikesdepartementet har bland annat arbetat för att förbättra samarbetet med andra länders myndigheter. Man har också förbättrat informationen till vårdnadshavare och myndigheter. KU föreslår att riksdagen lägger även redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-14
4

Beslut

Beslut: 2012-06-14
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beredningen av riksdagens tillkännagivanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att beredningsåtgärder med anledning av ett riksdagens tillkännagivande bör påbörjas så snart som möjligt.

2. Tillkännagivande om den fortsatta beredningen av frågan om upphovsrätten och offentlighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen under 2012 ska återkomma till riksdagen i frågan.

3. Regeringens redogörelse om behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) yrkandena 1-5 och
lägger skrivelse 2011/12:75 till handlingarna.

4. Regeringens hantering av ärenden om internationella barnbortföranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:65 till handlingarna.

5. Behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2011/12:RS4 till handlingarna.