Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2016

Beslut

KU har granskat regeringens och riksdagsstyrelsens redogörelser (KU21)

Regeringen har redogjort för hur riksdagens skrivelser till regeringen har tagits om hand under 2015. Dessutom har riksdagsstyrelsen redovisat hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen behandlats under samma år. Konstitutionsutskottet, KU, har granskat de här redogörelserna.

Några utskott tar i sina yttranden till KU upp att det är viktigt att regeringen anstränger sig för att det inte ska gå onödigt lång tid att hantera tillkännagivanden. KU delar de bedömningarna. Om det trots allt blir en fördröjning är det angeläget att regeringen informerar om orsakerna till det. Regeringens redogörelse är viktig för att riksdagen ska kunna avgöra om regeringen har genomfört de beslut som riksdagen har fattat. KU tar också upp vissa frågor om tillkännagivanden och relationen mellan riksdagen och regeringen.

Riksdagen lade regeringens och riksdagsstyrelsens redogörelser till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-17
Justering: 2016-05-24
Trycklov: 2016-05-26
Betänkande 2015/16:KU21

Alla beredningar i utskottet

2016-05-17, 2016-05-12, 2016-05-10, 2016-04-28, 2016-04-21, 2016-04-05

KU har granskat regeringens och riksdagsstyrelsens redogörelser (KU21)

Regeringen har redogjort för hur riksdagens skrivelser till regeringen har tagits om hand under 2015. Dessutom har riksdagsstyrelsen redovisat hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen behandlats under samma år. Konstitutionsutskottet, KU, har granskat de här redogörelserna.

Några utskott tar i sina yttranden till KU upp att det är viktigt att regeringen anstränger sig för att det inte ska gå onödigt lång tid att hantera tillkännagivanden. KU delar de bedömningarna. Om det trots allt blir en fördröjning är det angeläget att regeringen informerar om orsakerna till det. Regeringens redogörelse är viktig för att riksdagen ska kunna avgöra om regeringen har genomfört de beslut som riksdagen har fattat. KU tar också upp vissa frågor om tillkännagivanden och relationen mellan riksdagen och regeringen.

KU föreslår att riksdagen lägger regeringens och riksdagsstyrelsens redogörelser till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-08
Debatt i kammaren: 2016-06-09
4

Beslut

Beslut: 2016-06-09
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:75 till handlingarna.

2. Riksdagsstyrelsens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RS4 till handlingarna.