Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2007

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2002-2006 (FiU6)

Regeringen har redovisat för riksdagen en utvärdering av AP-fondernas förvaltning under perioden 2002-2006. Fondernas avkastning har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 7,4 %, vilket motsvarar en real avkastning på 6 % per år. Fjärde AP-fonden visar ett betydligt svagare resultat än övriga buffertfonder. Regeringen är på flera punkter kritisk till hur fonden förvaltas. Riksdagen tycker att regeringen bör intensifiera uppföljningen av åtgärder som syftar till att förbättra fondens lönsamhet och fortsätta förnyelsen av styrelsen. Riksdagen vill att regeringen lämnar en återrapport i nästa års redovisning av AP-fondernas verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-10-25, 2007-10-16

AP-fondernas verksamhet 2002-2006 (FiU6)

Regeringen har redovisat för riksdagen en utvärdering av AP-fondernas förvaltning under perioden 2002-2006. Fondernas avkastning har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 7,4 %, vilket motsvarar en real avkastning på 6 % per år. Fjärde AP-fonden visar ett betydligt svagare resultat än övriga buffertfonder. Regeringen är på flera punkter kritisk till hur fonden förvaltas. Finansutskottet tycker att regeringen bör intensifiera uppföljningen av åtgärder som syftar till att förbättra fondens lönsamhet och fortsätta förnyelsen av styrelsen. Utskottet vill att regeringen lämnar en återrapport i nästa års redovisning av AP-fondernas verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.