Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Redovisning av elnätsverksamhet

Näringsutskottets bet 2014/15:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Lättare för elbolagen att redovisa elnätsverksamhet (NU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i ellagen. Ändringarna syftar bland annat till att underlätta elnätbolagens årliga redovisning av sin elnätsverksamhet.

Det krävs tillstånd, koncession, för att ett elnätbolag ska få bedriva elnätverksamhet, det vill säga elöverföring. Sådan koncession kan gälla för ett geografiskt område eller för en linje. Har bolaget koncession för ett område äger och ansvarar det för elledningarna som förser bostäder, företag och andra elkunder i området med el. Om bolaget har koncession för en linje bedriver det sin nätverksamhet utefter en bestämd sträckning.

Riksdagens beslut innebär bland annat att en ny bestämmelse införs i ellagen om samlad redovisning av koncession för område tillsammans med koncession för linje. Genom lagändringen blir elledningens funktion snarare än koncessionsformen avgörande vid redovisningen.

Det införs också en ändring i lagen som ska göra det tydligare vilken myndighet som är mottagare av vissa uppgifter inom ramen för elcertifikatssystemet.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2015.

Riksdagen beslutade dessutom att vissa av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-07
Justering: 2015-04-16
Trycklov: 2015-04-29
Reservationer 6
bet 2014/15:NU12

Lättare för elbolagen att redovisa elnätsverksamhet (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i ellagen. Ändringarna syftar bland annat till att underlätta elnätbolagens årliga redovisning av sin elnätsverksamhet.

Det krävs tillstånd, koncession, för att ett elnätbolag ska få bedriva elnätsverksamhet, det vill säga elöverföring. Sådan nätkoncession kan gälla för ett geografiskt område eller för en linje. Har bolaget koncession för ett område äger och ansvarar det för elledningarna som förser bostäder, företag och andra elkunder i området med el. Om bolaget har koncession för en linje bedriver det sin nätverksamhet utefter en bestämd sträckning.

Förslaget innebär bland annat att en ny bestämmelse införs i lagen om samlad redovisning av koncession för område tillsammans med koncession för linje. Genom lagändringen blir ledningens funktion snarare än koncessionsformen avgörande vid redovisningen.

Propositionen innehåller även ett förslag till ändring i ellagen som ska göra det tydligare vilken myndighet som är mottagare av vissa uppgifter inom ramen för elcertifikatssystemet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2015.

Vidare föreslås att vissa av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av elnätsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i ellagen (1997:857),
2. lag om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör.


2. Allmänt om elmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2014/15:499 av Phia Andersson m.fl. (S) och

2014/15:1104 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 7
MP 25 0 0 0
C 0 0 20 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 242 42 20 45


3. Elområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1104 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3,

2014/15:236 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-5 och

2014/15:376 av Mats Persson och Christer Nylander (FP).

Reservation 3 (SD)

4. Elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1103 av Josef Fransson m.fl. (SD) och

2014/15:2309 av Jörgen Andersson (M) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 261 42 0 46


5. Effektivare nätanslutning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 5 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 18 0 1
S 95 0 0 18
M 0 70 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 182 122 0 45


6. Tillståndsprocesser vid stamnätsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 284 20 0 45


7. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument