Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur

Finansutskottets bet 2009/10:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2009

Beslut

Så ska kommuner och landsting redovisa bidrag till statlig infrastruktur (FiU15)

Den kommunala kompetensen utvidgades den 1 mars 2009 så att kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för. Riksdagen beslutade nu om hur kommunerna och landstingen ska redovisa sådan medfinansiering. Regeringens förslag innebar att bidragen ska redovisas i kommunens respektive landstingets balansräkning och upplösas med årliga enhetliga belopp under 15 år. Finansutskottet bedömde att tiden bör förlängas till att omfatta högst 25 år. Dessutom ville utskottet göra det möjligt för kommuner och landsting att redovisa bidraget direkt, som en kostnad i resultaträkningen. Utskottet föreslog också att det i lagtexten ska framgå att upplösning ska påbörjas det år bidraget beslutas. För bidrag som har beslutats under år 2009 får dock upplösning påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med dessa ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ. Delvis bifall till proposition och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-13
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-11
bet 2009/10:FiU15

Så ska kommuner och landsting redovisa bidrag till statlig infrastruktur (FiU15)

Den kommunala kompetensen utvidgades den 1 mars 2009 så att kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för. Riksdagen ska nu besluta om hur kommunerna och landstingen ska redovisa sådan medfinansiering. Regeringens förslag innebär att bidragen ska redovisas i kommunens respektive landstingets balansräkning och upplösas med årliga enhetliga belopp under 15 år. Finansutskottet bedömer att tiden bör förlängas till att omfatta högst 25 år. Dessutom vill utskottet göra det möjligt för kommuner och landsting att redovisa bidraget direkt, som en kostnad i resultaträkningen.

Utskottet föreslår också att det i lagtexten ska framgå att upplösning ska påbörjas det år bidraget beslutas. För bidrag som har beslutats under år 2009 får dock upplösning påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med dessa ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, med den ändringen att 5 kap. 7 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:228 och avslår motion
2009/10:Fi258 av Christina Axelsson m.fl. (s).