Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Riksdagsledamöter ska anmäla gåvor för registrering (KU9)

En riksdagsledamot som tar emot en gåva, huvudsakligen på grund av sitt uppdrag som ledamot, ska anmäla gåvan för registrering i ett gåvoregister. Om gåvan saknar eller har ett obetydligt värde behöver den inte anmälas eller registreras. Anmälan och registrering ska också göras av en ledamots skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som gäller verksamhet eller ekonomiska intressen i företag och föreningar, fastighetsinnehav i form av näringsverksamhet och inkomstbringande självständig verksamhet.

Beslutet innebär en ny lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter och ändringar i lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Ett tillägg görs också i riksdagsordningen.

Riksdagen sa därmed ja till förslag från riksdagsstyrelsen, med vissa ändringar.

Riksdagen vill också se en utredning om att anpassa de aktuella lagarna till den allmänna dataskyddsförordningen. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om detta.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen. Bifall till initiativ om tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-10-25
Justering: 2016-11-08
Trycklov: 2016-11-08
bet 2016/17:KU9

Alla beredningar i utskottet

2016-10-25, 2016-10-13, 2016-06-16

Riksdagsledamöter ska anmäla gåvor för registrering (KU9)

En riksdagsledamot som tar emot en gåva, huvudsakligen på grund av sitt uppdrag som ledamot, ska anmäla gåvan för registrering i ett gåvoregister. Om gåvan saknar eller har ett obetydligt värde behöver den inte anmälas eller registreras. Anmälan och registrering ska också göras av en ledamots skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som gäller verksamhet eller ekonomiska intressen i företag och föreningar, fastighetsinnehav i form av näringsverksamhet och inkomstbringande självständig verksamhet.

Förslagen innebär en ny lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter och ändringar i lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Ett tillägg görs också i riksdagsordningen.

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag, med vissa ändringar.

KU vill också se en utredning om att anpassa de aktuella lagarna till den allmänna dataskyddsförordningen. Utskottet föreslår därför genom ett utskottsinitiativ att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-15
Debatt i kammaren: 2016-11-16
4

Beslut

Beslut: 2016-11-16
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Registrering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2015/16:RS6 punkt 1.

2. Registrering av skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2015/16:RS6 punkt 2.

3. Ändring i riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i riksdagsordningen.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2015/16:RS6 punkt 3.

4. Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att låta utreda en
anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av dels den
nya lagen om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter, dels lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.