Reklam för kemiska produkter, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Reklam för kemiska produkter (MJU14)

Riksdagen beslutade om lagändringar för att genomföra fem EU-direktiv. Det innebär att viss konsumentinformation ska finnas med i reklam för kemiska produkter. Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de föreskrifter som behövs för att bestämmelser i EU:s skrotbilsdirektiv som rör trehjuliga motorfordon ska kunna genomföras i svensk lagstiftning. Slutligen ändras två definitioner i miljöbalken som rör genetiskt modifierade organismer. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003, med undantag av en del som rör beredningar av kemiska ämnen och biocidprodukter som träder i kraft den 30 juli 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-06
Justering: 2003-04-01
Betänkande publicerat: 2003-04-07
Trycklov: 2003-04-07
Reservationer 8
Betänkande 2002/03:MJU14

Reklam för kemiska produkter (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om lagändringar för att genomföra fem EU-direktiv. Det innebär att viss konsumentinformation ska finnas med i reklam för kemiska produkter. Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de föreskrifter som behövs för att bestämmelser i EU:s skrotbilsdirektiv som rör trehjuliga motorfordon ska kunna genomföras i svensk lagstiftning. Slutligen ändras två definitioner i miljöbalken som rör genetiskt modifierade organismer. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003, med undantag av en del som rör beredningar av kemiska ämnen och biocidprodukter som föreslås träda i kraft den 30 juli 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-16
4

Beslut

Beslut: 2003-04-16
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i miljöbalken, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:37.

2. Försiktighetsprincipen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ228 yrkande 2 och 2002/03:MJ315 yrkande 18.

3. Ersättningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ334.

4. Innehållsdeklaration för kemiska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ436.

5. Samarbete i Östersjöregionen rörande kemikalier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ313 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

6. Blyförbud vid skjutbanor och jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ331 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m243010
c01525
fp350013
kd02607
v23007
mp12005
-0000
Totalt19084273

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ364 och 2002/03:MJ419 yrkande 8.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp350013
kd26007
v02307
mp01205
-0000
Totalt24135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ215 yrkandena 1-5, 2002/03:MJ228 yrkande 3, 2002/03:MJ231, 2002/03:MJ369 yrkandena 1-4 och 2002/03:MJ432 yrkandena 17 och 18.

Reservation 4 (fp, kd)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c17005
fp035013
kd02607
v110127
mp00125
-0000
Totalt191612473

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Bromerade flamskyddsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ226 yrkandena 1, 3 och 4, 2002/03:MJ428 yrkandena 32-34, 2002/03:MJ432 yrkande 15 och 2002/03:A242 yrkande 7.

Reservation 6 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c01705
fp350013
kd02607
v02307
mp01205
-0000
Totalt19878073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Trifenylfosfat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ226 yrkande 2.

11. Lädervaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ227 yrkandena 1-5.

12. Nonylfenol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ228 yrkande 1.

13. PFOS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ432 yrkande 16.

Reservation 7 (kd)

14. HA-olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ432 yrkande 19.

Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m450010
c16105
fp350013
kd02607
v23007
mp01205
-0000
Totalt23739073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Förslagspunkt15

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: