Riksbankens förvaltning 2006

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2007

Beslut

Riksbankens förvaltning 2006 (FiU23)

Riksdagen gav riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning av banken under 2006. Riksdagen godkände också riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av av 2006 års vinst, vilket innebär att Riksbanken levererar in 4,4 miljarder kronor till staten.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-20
Betänkande publicerat: 2007-03-20
Trycklov: 2007-03-20
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:FiU23

Riksbankens förvaltning 2006 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet 2006. Utskottet föreslår att riksdagen ger riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning av banken under året. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av av 2006 års vinst, vilket innebär att Riksbanken levererar in 4,4 miljarder kronor till staten. Utskottet brukar varje år även analysera och utvärdera Riksbankens penningpolitik de tre senaste åren. Under 2005 gav utskottet professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin i uppdrag att utvärdera svensk penningpolitik över den längre tidsperioden 1995−2005. Utvärderingen publicerades i november 2006. Utskottet kommer därför under våren 2007 att koncentrera sin penningpolitiska behandling till frågor som väckts med anledning av utvärderingen. Utskottet tar upp resultatet av behandlingen i ett annat betänkande under våren 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-28
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2006

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2006. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2006. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

d) Riksbankens resultat och balansräkningar
Riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2006 som de finns återgivna i bilaga 2.

e) Disposition av Riksbankens resultat 2006
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2006, som före bokslutsdispositioner uppgår till 7 877 miljoner kronor, ska fördelas så att till statsverket inlevereras enligt vinstdispositionsprincipen 4 400 miljoner kronor, till Riksbankens dispositionsfond förs 4 577 miljoner kronor samt från Riksbankens resultatutjämningsfond förs 1 100 miljoner kronor.

2. Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi208.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080121
m830014
c27002
fp22006
kd21003
v01903
mp01702
Totalt26136151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avskaffa 50-öringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi239 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (båda m).