Riksbankens ställning

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 1998

Beslut

Riksbankens ställning (KU15)

Riksdagen godkände regeringens förslag att stärka Riksbankens ställning. Riksbanken ska ha ansvaret för penningpolitiken. Målet för penningpolitiken ska vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor överförs från Riksbanken till regeringen. Riksbankens ledningsstruktur förändras. Fullmäktige ges en kontrollerande funktion. En direktion med sex heltidsanställda ledamöter inrättas som ska besluta i alla penningpolitiska frågor och leda Riksbanken. Direktionens ledamöter utses av fullmäktige för en period av sex år. I regeringsformen tas in ett uttryckligt förbud för myndigheter att bestämma hur Riksbanken ska besluta i frågor som rör penningpolitiken. Riksbanken ska i informationssyfte två gånger om året lämna en rapport om den förda penning- och valutapolitiken till finansutskottet och inte till riksdagen, som regeringen hade föreslagit. Det blir därmed inte någon motionsrätt och riksdagsbehandling av redogörelserna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.