Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1998

Beslut

Riksdagens arbetsformer (KU27)

Riksdagen beslutade om ändringar i sina arbetsformer. Jordbruksutskottets namn ändrades till miljö- och jordbruksutskottet. Beredningsansvaret för utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling överfördes från arbetsmarknadsutskottet till näringsutskottet. Beredningsansvaret för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg överfördes från socialutskottet till utbildningsutskottet. Vissa regler för debatter i kammaren ändrades. Talmanskonferensen gavs i uppdrag att överväga en ordning där riksdagen reviderar årsredovisningen för staten. Riksdagen gjorde dessutom två tillkännagivanden till talmanskonferensen. I det ena fallet om att en allmän översyn av den nya budgetprocessen bör komma till stånd i början av kommande mandatperiod. Utvärderingen ska syfta till att stärka riksdagens inflytande över budgetprocessen. I det andra fallet föreslog riksdagen, med anledning av motionsförslag, att en försöksverksamhet med fasta beslutstillfällen i riksdagen bör komma till stånd under en begränsad tid i början av kommande mandatperiod.

Riksdagens beslut: bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 39 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-05-12
Justering: 1998-05-15
Betänkande 1997/98:KU27

Alla beredningar i utskottet

1998-05-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-03
4

Beslut

Beslut: 1998-06-03

Protokoll med beslut