Riksdagsordningsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Ändringar i riksdagsordningen (KU14)

Riksdagsordningen och några andra lagar ändras: Formerna för att utse riksdagsdirektör ändras. Försöksverksamheten med att besvara interpellationer under sommaren blir permanent. Kravet på att ledamöterna ska underteckna interpellationer och skriftliga frågor slopas. Det införs ett nytt enhetligt system för riksdagsledamöternas enskilda utrikes tjänsteresor. Ledamöterna ska åter ha rätt att lämna in motioner med anledning av alla skrivelser och redogörelser. Denna rätt togs bort 2006. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om förslag till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och förslag till lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Delvis bifall till framställningen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-12
Justering: 2009-02-17
Betänkande publicerat: 2009-02-17
Trycklov: 2009-02-17
bet 2008/09:KU14

Alla beredningar i utskottet

2009-02-12, 2009-01-29

Ändringar i riksdagsordningen (KU14)

Riksdagsordningen och några andra lagar ändras:

  • Formerna för att utse riksdagsdirektör ändras.
  • Försöksverksamheten med att besvara interpellationer under sommaren blir permanent.
  • Kravet på att ledamöterna ska underteckna interpellationer och skriftliga frågor slopas.
  • Det införs ett nytt enhetligt system för riksdagsledamöternas enskilda utrikes tjänsteresor.
  • Ledamöterna ska åter ha rätt att lämna in motioner med anledning av alla skrivelser och redogörelser. Denna rätt togs bort 2006.
De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 § andra meningen regeringsformen, riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubriker till huvudbestämmelser med den ändringen att i ingressen ordet "rubriken" byts ut mot "rubrikerna".
Därmed bifaller riksdagen framställning 2008/09:RS1 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v17005
mp11008
Totalt2620087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels riksdagsstyrelsens förslag till
1. lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser tilläggsbestämmelserna med de ändringarna att
a) i ingressen sista dels-satsen får lydelsen "dels att det i lagen ska införas en ny tilläggsbestämmelse, 2.1.1, av följande lydelse",
b) tilläggsbestämmelsen 6.1.1 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
3. lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen med den ändringen att 15 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
4. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,
5. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2008/09:RS1 i denna del.

3. Elektroniska signaturer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K201.

4. Minskad pappersförbrukning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K407.