Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder har granskats (NU11)

Riksrevisionen har granskat Kommerskollegiums arbete mot handelshinder. Revisionens bedömning är att Kommerskollegiums informationshämtning från företag är bristfällig, att den inte följs upp systematiskt och att både Kommerskollegiums och regeringens återrapportering därför kan riskera att bli ofullständig.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Riksdagen ser positivt på att regeringen till stora delar instämmer i revisionens slutsatser. Däremot är riksdagen oroad av att Kommerskollegiums brister i sitt arbete delvis kan innebära att statens medel inte används på ett effektivt sätt. Riksdagen riktade därför ett tillkännnagivande, en uppmaning, till regeringen om att ta fram en åtgärdsplan och en tidplan för att ta tillvara på Riksrevisionens rekommendationer.

Riksdagen lade också skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder har granskats (NU11)

Riksrevisionen har granskat Kommerskollegiums arbete mot handelshinder. Revisionens bedömning är att Kommerskollegiums informationshämtning från företag är bristfällig, att den inte följs upp systematiskt och att både Kommerskollegiums och regeringens återrapportering därför kan riskera att bli ofullständig.

Näringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Utskottet ser positivt på att regeringen till stora delar instämmer i revisionens slutsatser. Däremot är utskottet oroat av att Kommerskollegiums brister i sitt arbete delvis kan innebära att statens medel inte används på ett effektivt sätt. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram en åtgärdsplan och en tidplan för att ta tillvara på Riksrevisionens rekommendationer.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.