Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

Försvarsutskottets bet 2018/19:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2018

Beslut

Rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap (FöU2)

Riksrevisionen har granskat Sveriges livsmedels- och läkemedelsförsörjning vid kriser. En slutsats är att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen ska fungera säkert vid kriser eller under höjd beredskap. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • klargöra mål, krav och ansvar
  • förtydliga vad som förväntas av de myndigheter som har ett samordningsansvar, framför allt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen
  • se till att samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas på området.

Regeringen anser i en skrivelse att den har vidtagit flera åtgärder, bland annat har regeringen tillsatt tre utredningar kopplade till de områden som Riksrevisionen tar upp i sin rapport.

Riksdagen anser att det i väntan på regeringens behandling av Försvarsberedningens rapporter och kommande utredningsförslag inte finns anledning att vidta ytterligare åtgärder som gäller livsmedels- och läkemedelsförsörjningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-15
Justering: 2018-11-22
Trycklov: 2018-11-23
Reservationer 2
bet 2018/19:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2018-11-15, 2018-11-08

Rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap (FöU2)

Riksrevisionen har granskat Sveriges livsmedels- och läkemedelsförsörjning vid kriser. En slutsats är att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen ska fungera säkert vid kriser eller under höjd beredskap. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • klargöra mål, krav och ansvar
  • förtydliga vad som förväntas av de myndigheter som har ett samordningsansvar, framför allt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen
  • se till att samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas på området.

Regeringen anser i en skrivelse att den har vidtagit flera åtgärder, bland annat har regeringen tillsatt tre utredningar kopplade till de områden som Riksrevisionen tar upp i sin rapport.

Försvarsutskottet anser att det i väntan på regeringens behandling av Försvarsberedningens rapporter och kommande utredningsförslag inte finns anledning att vidta ytterligare åtgärder som gäller livsmedels- och läkemedelsförsörjningen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-27
Debatt i kammaren: 2018-11-28
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkande av samhällets försörjningsförmåga och försörjningskedjor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:55 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 0 29 0 2
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 19 0 1
MP 14 0 0 2
Totalt 192 129 0 28


2. Framtagande av ett system för statlig ransonering och beredskapslagring av läkemedel och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:58 av Roger Richtoff m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 61 0 0 9
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 19 0 0 1
MP 14 0 0 2
Totalt 259 61 0 29


3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:283 till handlingarna.