Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

De regionala strukturfondspartnerskapen bör ses över (NU12)

Riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om svensk hantering av EU-medel och de så kallade regionala strukturfondspartnerskapen.

Regeringen uppmanas att se över och förtydliga ansvarsfördelningen mellan partnerskapen, förvaltande myndigheter och regionerna inför perioden 2021-2027. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för översynen och vilka konkreta åtgärder som gjorts. Regeringen bör även återkomma med konkreta förslag på åtgärder som riksdagen kan ta ställning till, om det behövs. Riksdagen uppmanar regeringen att även göra en mer omfattande översyn av de regionala strukturfondspartnerskapen inför perioden efter 2027.

Riksdagens tillkännagivanden kommer från behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskningsrapport om regionala strukturfondspartnerskap. Riksdagen lade med detta skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

De regionala partnerskapen har sekretariat vid åtta av Sveriges regioner och består av representanter för regioner, kommuner, arbetsmarknadens parter, myndigheter och civilsamhället. De fördelar pengar till godkända svenska ansökningar från EU:s regionala utvecklingsfond och socialfonden. Partnerskapen bestämde över cirka 12 miljarder kronor i EU-medel under perioden 2014-2020.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-18
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:NU12

De regionala strukturfondspartnerskapen bör ses över (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om svensk hantering av EU-medel och de så kallade regionala strukturfondspartnerskapen.

Utskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över och förtydliga ansvarsfördelningen mellan partnerskapen, förvaltande myndigheter och regionerna inför perioden 2021-2027. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för översynen och vilka konkreta åtgärder som gjorts. Regeringen bör även återkomma med konkreta förslag på åtgärder som riksdagen kan ta ställning till, om det behövs. Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att göra en mer omfattande översyn av de regionala strukturfondspartnerskapen inför perioden efter 2027.

Förslagen på uppmaningar kommer från utskottets behandling av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskningsrapport om regionala strukturfondspartnerskap. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

De regionala partnerskapen har sekretariat vid åtta av Sveriges regioner och består av representanter för regioner, kommuner, arbetsmarknadens parter, myndigheter och civilsamhället. De fördelar pengar till godkända svenska ansökningar från EU:s regionala utvecklingsfond och socialfonden. Partnerskapen bestämde över cirka 12 miljarder kronor i EU-medel under perioden 2014-2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:25 till handlingarna.

2. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 2,

2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. (SD) i denna del och

2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 1 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294


3. Övriga frågor programperioden 2021-2027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. (SD) i denna del och

2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


4. Översyn av de regionala strukturfondspartnerskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av de regionala strukturfondspartnerskapen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 1 och

2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294